Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1861 (2010-2011)
Innlevert: 01.09.2011
Sendt: 01.09.2011
Besvart: 09.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål 1784 om tiltak for å bedre trafikksikkerheten på E16, og til statsrådens intervju med avisen Hordaland. Statsråden oppgir at større ombygging av deler av veistrekningen Bergen - Voss skal skje innen 2018. Statsråden viser også til en rekke enklere strakstiltak. Midtdeler er ikke nevnt. Midtdeler på ulykkesutsatte punkter på E16 mellom Bergen og Voss er helt avgjørende for å redusere dødsulykker og alvorlige ulykker.
Når vil arbeid med bygging av midtdelere starte, og når vil det være avsluttet?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: For strekningen Vågsbotn-Gaupås i Bergen kommune er det satt av midler til oppstart av midtrekkverk i perioden 2010-13. Målsettingen er at dette skal fullføres i perioden 2014-17. Strekningen Gaupås-Arna vil også bli vurdert under arbeidet med NTP for perioden 2014- 23, og da i første fireårsperiode.

For strekningen Arna-Voss er det behov for å gjennomføre konseptvalgutredning (KVU) før planlegging etter plan- og bygningsloven kan startes opp. Forarbeid til KVU er i gang i et samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen. Målet med dette er å klargjøre for byggestart fra 2018.