Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1866 (2010-2011)
Innlevert: 01.09.2011
Sendt: 02.09.2011
Besvart: 07.09.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange næringsdrivende, heriblant skogsentreprenører, irriterer seg over "avgiftsfri diesel" når det viser seg at prisen til kunden inneholder flere ulike avgifter og kommer nesten likt ut i pris i forhold til avgiftsbelagt diesel.
Hva vil statsråden gjøre for å bedre de økonomiske rammevilkårene for næringsaktører i jordbruks- og skogsnæringen som er belastet med høye drivstoffkostnader?

Begrunnelse

For jordbruks- og skogsnæringen utgjør drivstoffutgifter en stor økonomisk belastning for virksomheten. Disse næringene er blant de som er tilgodesett med rett til å fylle avgiftsfri diesel da landbruks- og anleggsmaskiner i skogbruket ikke blir å regne med i ordinær veitrafikk.
Økte kostnader for disse næringene er med på å forverre konkurransesituasjonen til norsk landbruks- og skogsnæring i forhold til aktører i utlandet.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet er enig i at begrepet ”avgiftsfri diesel” som bransjen benytter kan virke misvisende. Mineralolje ilegges ulike avgifter. Veibruksavgiften på drivstoff omfatter olje til fremdrift av motorvogn. Avgiftssatser er i 2011 3,62 kroner per liter svovelfri mineralolje (dvs. diesel). For traktorer, anleggskjøretøy, motorredskaper og mineralolje til annet bruk en framdrift av motorvogn kan det imidlertid benyttes merket olje som ikke ilegges veibruksavgift. Slikt drivstoff som bl.a. benyttes i jordbruks- og skogsnæringen, er ilagt grunnavgift på mineralolje. I 2011 utgjør grunnavgiften på mineralolje 0,983 kroner per liter. Det er dermed en avgiftsforskjell på drøyt 2,5 kroner per liter mellom den dieselen som benyttes i personbiler, og den merkede dieselen som kan benyttes av jordbruks- og skogsnæringen.

Både den merkede dieselen og den ordinære dieselen vil være ilagt CO2-avgift som i 2011 utgjør 0,59 kroner per liter. CO2-avgiften skal bidra til kostnadseffektive reduksjoner av CO2-utslipp.

Drivstoffprisene bestemmes av de som omsetter drivstoff og vil være avhengig av flere forhold enn avgifter. Råvarepriser, logistikk- og distribusjonskostnader, konkurranseforhold lokalt og bransjens marginer er eksempler på andre elementer som påvirker utsalgsprisen, og som ikke kan styres av myndighetene.

Rammene for inntektsmulighetene i jordbruket fastsettes i jordbruksforhandlingene. Jordbrukets utgifter knyttet til bruk av energi vil fremgå av jordbrukets totalregnskap som benyttes som grunnlag i disse årlige forhandlingene.