Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1869 (2010-2011)
Innlevert: 02.09.2011
Sendt: 06.09.2011
Besvart: 09.09.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Polsk TV har avslørt at polske yrkessjåfører blir lært opp til å kollidere med bil i motgående kjørefelt istedenfor å ødelegge lasten eller traileren ved å kjøre av veien. Dette er veldig alvorlig.
Hvilke tiltak vil statsråden iverksette i løpet av den nærmeste tiden for å sikre at utenlandske sjåfører innehar sunne holdninger til trafikksikkerhet, og mener statsråden at vi skal tillate at norske trafikanter utsettes for slike tilstander når de ferdes på veien?

Begrunnelse

Programmet “Prosto z Polski” er et polsk svar på TV- programmet “Brennpunkt”. Da TV-reporterer fra programmet filmet et av kursene for polske yrkessjåfører med skjult kamera, kom følgende budskap frem: "hvis det kommer en vanskelig situasjon, unngå kjøring i grøfta, kjør rett i personbilen, den er lavere og mindre. Tenk på lasten. Den er mer verdifull enn en personbil". Sjåfører med slik holdninger har vi ikke bruk for i Norge. Fremskrittspartiet har tidligere tatt opp problemstillinger knyttet til utenlandske sjåfører i Dokument 8:84 S (2010-2011) og ulovlig kabotasje i skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:1744 (2010-2011).

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Trafikksikkerheten er min høyeste prioritet. Jeg ser derfor svært alvorlig på de forholdene som er avdekket i denne saken. Opplæringen, slik den er fremstilt, er i strid med formål og innhold i yrkessjåførdirektivet (direktiv 2003/59/EF) som skal være gjennomført i hele Europa, også i Polen.

Direktivet har regler for godkjennelse av grunnleggende opplæring og etterutdanning. Her settes det klare krav til lærestedene både med hensyn til læreplaner, hva det skal undervises i og undervisningsmetodene. Videre skal undervisningspersonellets kvalifikasjoner og kompetanseområder dokumenteres.

Myndighetene oppgave er å gi godkjennelse ut fra de respektive læresteders søknad. Videre er de gitt utstrakte sanksjonsmuligheter gjennom tilsynsvirksomhet. Myndighetene har i sin tilsynsoppgave også muligheter for å overvære undervisningen.

I Norge er kravene i yrkessjåførdirektivet innført i norsk regelverk gjennom yrkessjåførforskriften av 16. april 2008. Direktivet er på angjeldende område klart og utvetydig og polske myndigheter er således forpliktet til å ha gjennomført tilsvarende regler. I dette tilfellet synes det som det polske lærestedet har sviktet grovt, samtidig som polske myndigheter ikke har klart å fange opp disse svært grove forholdene.

Norge har naturlig nok ingen myndighet i andre land. Dersom det foreligger brudd på direktivets krav, er det i utgangspunktet en sak EU-kommisjonen må ta opp med vedkommende medlemsstat. Av hensyn til norske trafikanters trafikksikkerhet er det likevel viktig å få klarhet i hvorvidt dette representerer en gjennomgående praksis ved polske opplæringssteder eller om det dreier seg om enkeltstående tilfeller. Jeg har derfor bedt Vegdirektoratet foreta nærmere undersøkelser om den polske opplæringen. Basert på hva disse undersøkelsene viser vil jeg ta saken opp med polske myndigheter, blant annet på møtet med min polske ministerkollega i oktober.

Siden vi nå har blitt klar over denne situasjonen legger jeg til grunn at politiet og Statens vegvesen vil være spesielt oppmerksomme på dette i forbindelse med sine kontroller. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at etterutdanning gjennomført i andre land og som ikke tilfredsstiller regelverkets krav, kan være vanskelig å avdekke gjennom slike kontroller.