Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1878 (2010-2011)
Innlevert: 05.09.2011
Sendt: 06.09.2011
Besvart: 16.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): På hvilken måte ville Helse Midt-Norge RHF sin fordeling av rammemidler til helseforetakene vært annerledes om de hadde blitt fordelt etter samme kriterier, hensyn og vekting som Helse Vest RHF har lagt til grunn for fordelingen mellom sine underliggende helseforetak?

Begrunnelse

Over de neste fire årene har det av styret i Helse Midt-Norge RHF blitt vedtatt å innføre en ny modell for finansiering av helseforetakene i regionen. Den nye modellen, melder Helse Midt-Norge RHF bygger på prinsippene fra Magnussen-utvalget.
Sist torsdag endte styret i Helse Midt-Norge RHF, splittet nær midten med 6 mot 7 stemmer, å ta 133 mill kr fra Helse Møre og Romsdal HFs ramme og overføre dette til St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF, med hhv. 98 mill kr og 35 mill kr. Dette vil få konsekvenser for pasienttilbudet i Helse Møre og Romsdal HFs virkeområde.
Kriteriene utarbeidet av Magnussen-utvalget, som ble nedsatt i 2006 for å se på fordelingen av midler mellom de regionale helseforetakene, var ikke tiltenkt å anvendes på fordelingen mellom de underliggende helseforetakene i hver enkelt region – der det også kan være behov for å ta andre lokale hensyn. Det het eksplisitt i mandatet for utvalget at:

”Utvalget må legge til grunn at finansieringssystemet mellom staten og de regionale helseforetak er en separat beslutning, og at regionale helseforetaks finansiering av underliggende helseforetak er en annen.”

Undertegnede ønsker derfor en redegjørelse for hvordan fordelingen mellom helseforetakene under Helse Midt-Norge RHF kunne sett ut dersom fordelingshensynene som ble lagt til grunn heller var slik de er i Helse-Vest, som et eksempel på en alternativ måte å fordele midlene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å innføre ny finansieringsmodell for helseforetakene i Helse Midt-Norge. Denne modellen bygger på prinsippene fra Magnussen-utvalget (NOU 2008:2), som utarbeidet nye kriterier for fordeling av midler mellom de regionale helseforetakene, og som ble tatt i bruk fra 2009. Etter de opplysninger jeg har, baserer Helse Vest RHF seg også på prinsippene i ”Magnussenmodellen” ved fordeling av inntekter mellom sine helseforetak. Det samme gjelder også for Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF. De regionale helseforetakene er imidlertid ikke kommet like langt i innfasingen av sine inntektsmodeller.