Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1881 (2010-2011)
Innlevert: 08.09.2011
Sendt: 08.09.2011
Besvart: 21.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I dag kommer det opplysninger om at Oslo Universitetssykehus kan være i ferd med å gå mot et underskudd på en milliard kroner for inneværende år. Fra legenes tillitsvalgte sies det klart at dette umulig kan bli innspart uten at det går utover pasientene. Statsråden har tidligere forsikret at Oslo Universitetssykehus følges opp på en særskilt måte i departementet.
Hvilke konsekvenser mener statsråden at underskuddet og nye nedskjæringer vil få for pasientene?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: På grunn av den særskilte situasjonen med omstillingsutfordringer ga Helse Sør-Øst RHF Oslo universitetssykehus HF tillatelse til å sette opp et budsjett med et underskudd på 400 mill. kroner inneværende år. Helse Sør-Øst RHF rapporterer vanligvis månedlig til departementet, men har siden juni rapportert hver 14. dag på utviklingen etter at apriltallene som ble lagt fram i mai viste at utviklingen ikke var tilfredsstillende. Hittil i år (pr. juli) har Oslo universitetssykehus HF et underskudd på 630 mill. kroner, noe som er 420 mill. kroner mer enn budsjettert.

Helse Sør-Øst RHF har satt i verk en rekke tiltak - bl.a. med særskilte analyseressurser og krav om sentralisert bemanningsstyring. Oslo universitetssykehus HF arbeider med tiltak for å redusere avviket i forhold til budsjett. Situasjonen har sin hovedforklaring i at Oslo universitetssykehus HF ikke har gjennomført den nødvendige bemanningstilpasningen for å holde seg innenfor budsjettrammen. Ca. 1/3 av lokalsykehusansvaret ble overført til Akershus universitetssykehus HF 1.1.2011, og budsjettrammene ble redusert som følge av dette. Antall nyhenvisninger til Oslo universitetssykehus HF har gått betydelig ned, dvs. at aktiviteten er i ferd med å tilpasse seg det nye opptaksområdet, og det er helt nødvendig at ressursbruken tilpasses tilsvarende.

Det arbeides nå med å få etablert bemanningsplaner på riktig nivå, og det forventes at tilpasning til riktig bemanningsnivå vil skje raskt når disse planene foreligger. Oslo universitetssykehus HF har en betydelig turnover av ansatte, og det antas at mye av den nødvendige bemanningsreduksjonen vil kunne tas ut på denne måten. Akershus universitetssykehus HF mangler fortsatt noe personell, og det antas at flere ansatte ved Oslo universitetssykehus HF vil søke seg dit.

Det er viktig for meg at Oslo universitetssykehus HF har et utgiftsnivå i tråd med tildelingen fra Helse Sør-Øst RHF, da en videreføring av et for høyt utgiftsnivå vil få negative konsekvenser for de andre helseforetakene i regionen. At Oslo universitetssykehus HF ikke har gjennomført nødvendige bemanningstilpasninger er bekymringsfullt, ikke bare i forhold til budsjett, men også fordi Oslo-området på denne måten får et for høyt antall helsepersonell i forhold til de oppgavene som skal løses. Dette går på bekostning av resten av landet, og er i strid med det som var forutsetningen da Helse Sør RHF og Helse Øst RHF ble slått sammen.

Jeg legger til grunn at de tiltakene som gjennomføres, ikke vil gå ut over pasientene. Jeg følger også med på meldinger om de ansattes arbeidsmiljø. Pasientene skal samlet sett ha det samme tilbudet som før, bare med en annen fordeling mellom sykehusene. Pr. i dag så er tilbudet høyere enn tidligere på grunn av at kapasiteten er bygd opp på Akershus universitetssykehus HF uten at den er tatt ned tilsvarende ved Oslo universitetssykehus HF. Denne situasjonen kan ikke vedvare av hensyn til resten av pasientene i Helse Sør-Øst og landet for øvrig. Omstillingen er krevende, og jeg vil fortsette å følge situasjonen nøye framover.