Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1900 (2010-2011)
Innlevert: 09.09.2011
Sendt: 09.09.2011
Besvart: 19.09.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I etterkant av hendelsen den 22. juli i år skal en kommisjon gjennomgå det som skjedde og vurdere dette. En av Forsvarets oppgaver er å bistå politiet etter forespørsel.
Hvor stor styrke har Forsvaret dedikert til dette formålet, hvor ofte trener de sammen med politiet, og er Forsvaret gjennomgående kjent med hva som kan komme til å kreves av dem i en slik situasjon?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er politiet som har ansvar for å forebygge og bekjempe terror i Norge. Forsvarets primære oppgaver er å drive suverenitetshevdelse og forsvare landet mot ytre angrep.

Forsvaret er også pålagt å bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerheten. Forsvarets bistand til politiet er en viktig del av denne oppgaven, og reguleres gjennom Instruks for Forsvarets bistand til politiet, fastsatt ved kgl. res. av 28. februar 2003. Det er politiet som vurderer om støtte fra Forsvaret trengs i den enkelte situasjon, og som deretter ber om slik støtte. Forsvaret kan altså bistå politiet blant annet ved terroranslag og andre krisesituasjoner på norsk jord etter anmodning.

I utgangspunktet kan alle Forsvarets ressurser stilles til disposisjon for bistand til politiet. Noen styrkeelementer og avdelinger er mer relevante enn andre, og er derfor også mer trent, øvet og forberedt på å utøve slik bistand.

Forsvarets spesialkommando har som en av sine hovedoppgaver å bistå politiet ved maritim kontraterror, men kan også bistå ved hendelser på land. Avdelingen har etablert et nært samarbeid med politiets beredskapstropp. Bestemmelser for samvirket er fastsatt i eget direktiv. Heimevernet er imidlertid politidistriktenes viktigste samarbeidspartner i Forsvaret, og Heimevernet og politiet har inngått lokale samarbeidsavtaler. Hans Majestet Kongens Garde utfører vakthold ved de kongelige residenser. Samarbeidet med politiet på dette området er regulert i en egen avtale. Videre har Forsvaret spesialkompetanse innenfor eksplosivrydding, hvorav en enhet kontinuerlig står på nasjonal beredskap. Forsvaret bistår også, om mulig og på anmodning, politiet med lufttransport.

Forsvarets operative hovedkvarter planlegger og leder Forsvarets bistandsoperasjoner. Hovedkvarteret og Politidirektoratet har derfor inngått en overordnet samarbeidsavtale. Videre har Forsvaret en offiser som tjenestegjør fast i Politidirektoratet, og tilsvarende har Politidirektoratet en polititjenesteperson i Forsvarets operative hovedkvarter. Forsvaret er derfor godt kjent med hvilke kapasiteter som mest sannsynlig blir etterspurt av politiet.

De mest relevante avdelingene og styrkeelementene i forhold til Forsvarets bistand, øver jevnlig med politiet. Blant annet øver Forsvarets spesialkommando sammen med politiets beredskapstropp. Heimevernets øving på bistand til politiet varierer, og foregår over hele landet. Under Øvelse Oslofjord 2011 i mai, øvde flere av Heimevernets avdelinger på Østlandet bistandsoperasjoner sammen med politiet.

Forsvaret bistod fredag 22. juli 2011 og de etterfølgende dagene politiet med relevante og etterspurte styrkeelementer og kapasiteter. Forsvarets bistandsoperasjoner ble ledet fra Forsvarets operative hovedkvarter, og omfattet blant annet enheter fra Forsvarets spesialkommando, Heimevernet og Hans Majestet Kongens Garde. Forsvaret bistod videre politiet med ekspertise på eksplosivrydding og med helikopterstøtte.