Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1916 (2010-2011)
Innlevert: 15.09.2011
Sendt: 15.09.2011
Besvart: 23.09.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Toftestallen var Norges første faststående bølgekraftverk, bygget ved Toftstallen i Øygarden, Hordaland, på 1980-tallet, av industriselskapet Kværner. Bølgekraftverket var i drift i tre år før det ble ødelagt i en storm i 1988. I dag står bare ruinene igjen av betongkonstruksjonen.
Hva gjøres for å fjerne restene av det havarerte prosjektet og hvordan tar Miljøverndept ansvar for å rydde opp der forsøk på etablering av ny produksjon av nye fornybar energi ikke fører frem men etterlater forsøpling av miljøet?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det er tiltakshaver, i dette tilfellet Kværner eller det selskap som har overtatt aksjene i Kværner (Aker Solutions), som er ansvarlig for å rydde opp i restene etter Toftestallen bølgekraftanlegg. Kværner er også ansvarlig for eventuell forurensning som restene etter anlegget kan forårsake.

Øygarden kommune er tillagt oppgaven som forurensningsmyndighet. Det vil si at kommunen kan pålegge den opprinnelige forurenseren eller grunneier å rydde opp dersom den vurderer at restene av anlegget medfører fare for forurensning, eller at restene er å anse som avfall som er skjemmende. Kommunen har vurdert det slik at restene etter bølgekraftverket ikke representerer noen forurensningsfare som nødvendiggjør tiltak for å hindre spredning. Kommunen har så langt heller ikke vurdert de gjenværende delene av Toftestallen bølgekraftverk som avfall som er skjemmende.

Jeg er tilhenger av gode prosjekter for produksjon av fornybar energi som gir miljøgevinst. Toftestallen representerer noe av den tidligste teknologien i Norge knyttet til bølgekraft. Det vi vet og kan i dag bygger på erfaringer vi har gjort oss blant annet gjennom prosjekter som Toftestallen. Regjeringen er opptatt av de muligheter havenergien gir, og jeg vil i den forbindelse vise til odelstingsproposisjon nummer 107 (2008-2009) for regjeringens strategi for fornybar energiproduksjon til havs.

I dag blir utbyggere av energianlegg som Toftestallen pålagt i konsesjonen å fjerne anlegget og så langt som mulig føre landskapet tilbake til sin naturlige tilstand etter endt drift. Myndighetene sikrer seg dermed kontroll med at tiltakshaver blir pålagt ansvaret for eventuelle kostnader knyttet til opprydding.