Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1923 (2010-2011)
Innlevert: 19.09.2011
Sendt: 19.09.2011
Besvart: 04.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge TU 23.8.2011 bygges det i Sverige 75 km jernbane og motorvei (E45) mellom Göteborg og Trollhättan. Foruten at prosjektet omfatter bygging av jernbane og vei samtidig og full statlig finansiering er det også interessant at entreprenøren får lov til å jobbe hele døgnet.
Vil statsråden tillate døgnjobbing på store infrastrukturanlegg som et av flere tiltak for å redusere samlet plan- og byggetid?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Arbeidstiden reguleres av LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) og bestemmelser tilknyttet arealplanbehandlingen av tiltaket. I tilknytning til arealplanbehandlingen støtter kommunene seg på Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (støyretningslinjen). Denne inneholder anbefalte krav til maksimale støyverdier. Disse verdiene medfører at kontinuerlig døgnjobbing i en del tilfeller er vanskelig å gjennomføre.

Ved bygging av større samferdselsprosjekter i Norge i dag pågår likevel ofte arbeid utenfor vanlig arbeidstid, men da med mindre støyende arbeid, slik at støykravene ivaretas. Omfanget vil variere i forhold til hvor nært man er til ulike typer bebyggelse (boliger, sykehus, kontor m.v.) og tidspunktet på kveld og natt.

I arbeidsmiljøloven heter det at ”Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig”. I tillegg til dette kravet om nødvendigheten av å utføre arbeidet om natten, inneholder også arbeidsmiljøloven bestemmelser om at arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte i fellesskap kan inngå avtale om utvidet arbeidstidsordning for innebærer nattarbeid.

Som det framgår ovenfor, er det etter dages regelverk begrensede muligheter til å redusere et samferdselsprosjekts samlede planleggings- og byggetid gjennom døgnjobbing. Jeg merker meg imidlertid at representanten Sortevik deler mitt sterke fokus på å finne effektive tiltak som kan bidra positivt til raskere å få etablert gode samferdselsprosjekter.