Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1927 (2010-2011)
Innlevert: 20.09.2011
Sendt: 20.09.2011
Besvart: 05.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I februar i fjor så vi hvor enkelt det var å komme seg inn med våpen i Skien fengsel. At det skulle være så enkelt å komme seg bevæpnet inn i et av Norges sikreste fengsler, er ubegripelig. Det har kommet forslag til hva som må gjøres for å bedre sikkerheten, uten at noe foreløpig er gjort.
Mener statsråden at sikkerheten til de ansatte ikke er viktig nok til at sikringstiltak må skje, eller vil statsråden nå sørge for at slusen og eventuelt andre tiltak umiddelbart kommer på plass?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Kriminalomsorgens skal plassere varetektsinnsatte og domfelte i enheter som gir tilstrekkelig beskyttelse for samfunnet, innsatte, domfelte og tilsatte. Trusselbilder er dynamiske og sikkerhetsmessige vurderinger, tilpasninger og utbedringer skal gjennomføres fortløpende.

Representanten benytter benevnelsen «….et av Norges sikreste fengsler» om Telemark fengsel, Skien avdeling som premiss for sitt spørsmål. En slik generalisering av sikkerhetsbegrepet nødvendiggjør noen presiseringer. God sikkerhet i kriminalomsorgen innebærer tilstrekkelig trygghet for samfunn, innsatte, domfelte og tilsatte. I tillegg til at det er multiple objekter som skal beskyttes, er også mange og ulike fare- og trusselkilder. Det er ikke kriminalpolitisk ønskelig å optimalisere de risikoreduserende tiltakene mot alle typer trusler ved samtlige fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Det vektlegges at den enkelte innsatte skal gjennomføre straff i enheter som er tilpasset den trussel den enkelte er vurdert å utgjøre, jf. St.m.37 «Straff som virker» (2007-2008). For eksempel har enkelte enheter særlige kunnskaper om håndtering av mennesker som grunnet store personlighetsforstyrrelser kan betegnes som farlige. Andre har særlige forutsetninger for å forhindre rømninger ved anslag utført av personer utenfra. Slik sett inngår Skien fengsel i et hele som medfører at en benevnelse som «et av Norges sikreste fengsler» blir noe forenklet.

Det er i de senere år bevilget store summer til kriminalomsorgen og til tiltak for å øke sikkerheten. I Telemark fengsel, Skien avdeling er det siden 2006 benyttet om lag 8 millioner kroner til sikkerhetsmessige oppgraderinger. Midlene er blant annet benyttet til å oppgradere kameraovervåkningsutstyr ved fengslet. Kriminalomsorgen region sør har informert departementet om at det har vært enighet mellom ledelsen lokalt og regionalt og tillitsvalgte om hvilke sikkerhetstiltak som skulle prioriteres først innenfor tilgjengelige rammer. Jeg er kjent med at kriminalomsorgen region sør i sitt budsjett for 2011 har satt av 500.000 kroner til at Statsbygg Sør kan gjennomføre en mulighetsstudie for utnyttelse av fengselseiendommene. Et av de konkrete oppdragene er å se på en sluseløsning i Skien avdeling. Første møte med Statsbygg om dette prosjektet gjennomføres om få dager.

Jeg vil uansett be Kriminalomsorgens sentrale forvaltning om å påse at det gjennomføres en sikkerhetsinspeksjon i Telemark fengsel Skien avdeling, for å se om det kan være ytterligere tiltak å følge opp.