Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1928 (2010-2011)
Innlevert: 20.09.2011
Sendt: 20.09.2011
Besvart: 10.10.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Fra sentralt hold i SV er det nå tatt til ordet for at Norge må stanse kullproduksjonen på Svalbard.
Er dette et standpunkt som deles av regjeringen, og vil en eventuell norsk stans i kullproduksjonen kunne hindre andre land i å drive kullproduksjon på Svalbard?

Begrunnelse

Kullproduksjon på Svalbard og Store Norske Spitsbergen Kullkompanis virksomhet utgjør hovedtyngden av aktivitet og sysselsetting på Svalbard. Det er bred politisk enighet i Norge om at det er svært viktig for nasjonen å opprettholde norsk bosetting på Svalbard omtrent på dagens nivå. Svekket norsk bosetting vil kunne bidra til å svekke våre interesser og status i nordområdene. En særnorsk stans i kullproduksjon med alle sine tilleggsaktiviteter kan svært vanskelig erstattes med andre aktiviteter og dermed gi et signal om at Norge reduserer sin aktivitet og interesser i et område som får økt interesse fra andre land.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kulldriftens betydning for samfunnet i Longyearbyen, og spørsmålet om videreføring av denne, er blant annet omtalt i Svalbardmeldingen fra 2009 (St.meld. nr. 22 (2008-2009) Svalbard) hvor det fremgår: ”Regjeringen legger vekt på at Longyearbyen skal videreføres som et familiesamfunn av høy kvalitet. Kulldriften er fremdeles den viktigste bærebjelken i dette samfunnet. Det er regjeringens vurdering at kulldriften bør videreføres innenfor de rammer som miljøvernlovgivningen, kravene til bedriftsøkonomisk lønnsomhet og sikkerhetsforskriftene setter, og på en måte som understøtter Store Norske Spitsbergen Kulkompanis formål om å bidra til en robust bosetting i Longyearbyen. Eksisterende infrastruktur for kullgruvevirksomheten bør benyttes i den grad det er mulig.” Meldingen fikk Stortingets tilslutning 10. juni 2009.

I dag er det selskapet Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, hvor staten har en eierandel på 99,94 prosent, som i hovedsak produserer kull på Svalbard. Forvaltningen av eierskapet ligger til Nærings- og handelsdepartementet. Målet med statens eierskap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS er formulert slik i Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap: ”Formålet med statens eierskap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani er å bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk Svalbard-politikk. Selskapet skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper og med sikte på en markedsmessig avkastning på investert kapital. Ut fra nasjonale hensyn mener regjeringen at det er viktig at staten fortsatt er den dominerende aksjonæren i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Arbeidsplassene knyttet til kullgruvedriften har i mange år bidratt vesentlig til stabil, helårlig norsk aktivitet og bosetting på Svalbard. Regjeringen har et langsiktig perspektiv på statens eierskap og vil ikke redusere statens eierskap.” Meldingen fikk Stortingets tilslutning 9. juni 2011.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani er nå i gang med å vurdere mulig fremtidig kullproduksjon i Lunckefjell, etter at dagens ressurs i Svea Nord er tatt ut. Lunckefjellprosjektet skal forelegges Nærings- og handelsdepartementet som eier. Endelig behandling forutsetter at det gis tillatelse fra Miljøverndepartementet. Som det fremgår av formålet med statens eierskap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS skal selskapets virksomhet skje etter bedriftsøkonomiske prinsipper og uavhengig av statlig støtte, og NHD vil i behandlingen legge vekt på økonomien i prosjektet.