Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1943 (2010-2011)
Innlevert: 23.09.2011
Sendt: 26.09.2011
Besvart: 04.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med at rv 3 gjennom Østerdalen nå blir utvidet og standarden blir bedre, så er hastigheten på rv 3 fortsatt 80 km/t.
Vil samferdselsministeren vurdere å sette opp igjen fartsgrensen til 90 km/t på rv 3, der det nå blir foretatt bredde utvidelse av vegen?

Begrunnelse

Tidligere var det 90 km/t fartsgrense på store deler av rv 3 igjennom Østerdalen. Det var 90 km/t på en vei som var vesentlig smalere og dårligere enn den nye standarden på rv 3 etter breddeutvidelsen. Men på grunn av noen ulykker så ble hastigheten ukritisk og konsekvent satt ned til 80 km/t. Det er ikke nødvendigvis feil å sette ned hastigheten fra 90 km/t til 80 km/t på strekninger hvor det er mye ulykker, men det må ikke være slik at all hastighet settes ned ukritisk på hele veistrekninger. I forbindelse med at standarden på rv 3 nå bedres, mener vi at det er naturlig å vurdere å gjeninnføre den tidligere hastigheten på 90 km/t. Store deler av rv 3 igjennom Østerdalen består av lange rette strekninger uten boligområder og farlige kryss, følgelig oppleves 80 km/t som en kunstig lav hastighet. Sett i lys av at vårt naboland Sverige har 90 km/t fartsgrense på veger av dårligere standard og tettere bebyggelse enn rv 3, så er det også naturlig at vi tilpasser oss den hastighet som Sverige bruker. Mange av norske bilister kjører jevnlig i Sverige og det er viktig at våre fartsgrenser tilpasses det som er vanlig i våre naboland. Det er også viktig at fartsgrenser oppleves som ”korrekte” og naturlige, ellers så mister bilistene respekten fartsgrensene.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vegdirektoratet har utarbeidet nye kriterier for fastsettelse av fartsgrenser utenfor tettbygd strøk. Disse kriteriene ble vedtatt i mars i år. Målet for endringen av fartsgrensekriteriene var å komme fram til prinsipper som ivaretar trafikksikkerheten på en god måte, og som samtidig medfører at fartsgrensene blir respektert, er lette å forklare og er greie å håndheve. Beregninger viser at de nye kriteriene på landsbasis kan forventes å gi i størrelsesorden 10 færre drepte og hardt skadde pr år.

I utgangspunktet skal alle veger som har fartsgrense 90 km/t ha midtrekkverk. Det kan gjøres unntak på veger med lav årsdøgntrafikk (ÅDT). I så tilfelle skal en rekke krav være tilfredsstilt, inkludert krav til tilstrekkelig vegbredde. Økt vegbredde alene vil imidlertid ikke være et tilstrekkelig tiltak for å sette opp fartsgrensen fra 80 km/t til 90 km/t.

Det er foretatt en vurdering av fartsgrensen på rv 3. Breddeutvidelsen har bedret standarden og dermed også trafikksikkerheten på strekningen. Dette gjelder ikke minst for tunge kjøretøy. Det er likevel faren for møteulykker som særlig har vært avgjørende når Statens vegvesen, på bakgrunn av de nye fartsgrensekriteriene, har kommet til at fartsgrensen på strekningen fortsatt skal være 80 km/t. Jeg støtter Statens vegvesen på dette punkt, samtidig som jeg for ordens skyld også nevner at all lokaltrafikk i området er henvist nettopp til rv 3.