Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1944 (2010-2011)
Innlevert: 23.09.2011
Sendt: 26.09.2011
Besvart: 30.09.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvordan ser statsråden på forsatt norsk utvinning av kull og dets industriutvikling?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kulldriftens betydning for samfunnet i Longyearbyen og spørsmålet om videreføring av den er blant annet omtalt i Svalbardmeldingen fra 2009 (St.meld. nr. 22 (2008-2009) Svalbard), hvor det fremgår:

”Regjeringen legger vekt på at Longyearbyen skal videreføres som et familiesamfunn av høy kvalitet. Kulldriften er fremdeles den viktigste bærebjelken i dette samfunnet. Det er regjeringens vurdering at kulldriften bør videreføres innenfor de rammer som miljøvernlovgivningen, kravene til bedriftsøkonomisk lønnsomhet og sikkerhetsforskriftene setter, og på en måte som understøtter Store Norske Spitsbergen Kulkompanis formål om å bidra til en robust bosetting i Longyearbyen. Eksisterende infrastruktur for kullgruvevirksomheten bør benyttes i den grad det er mulig.”

Meldingen fikk Stortingets tilslutning 10. juni 2009.

I dag er det selskapet Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, hvor staten har en eierandel på 99,94 prosent, som i hovedsak produserer kull på Svalbard. Forvaltningen av eierskapet ligger til Nærings- og handelsdepartementet. Målet med statens eierskap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS er formulert slik i Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap:

”Formålet med statens eierskap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani er å bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de over-ordnede målene i norsk Svalbardpolitikk. Selskapet skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper og med sikte på en markedsmessig avkastning på investert kapital. Ut fra nasjonale hensyn mener regjeringen at det er viktig at staten fortsatt er den dominerende aksjonæren i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Arbeidsplassene knyttet til kullgruvedriften har i mange år bidratt vesentlig til stabil, helårlig norsk aktivitet og bosetting på Svalbard. Regjeringen har et langsiktig perspektiv på statens eierskap og vil ikke redusere statens eierskap.”

Meldingen fikk Stortingets tilslutning 9. juni 2011.

Om kull vil brukes industrielt i Norge i større eller mindre grad enn i dag, er noe industrien selv må ta stilling til ut fra vurderinger av lønnsomhet, teknologimuligheter og gjeldende rammevilkår på blant annet klimaområdet.