Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1948 (2010-2011)
Innlevert: 26.09.2011
Sendt: 27.09.2011
Besvart: 04.10.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle fedre med rett til uttak av foreldrepenger får benyttet seg av denne, og at informasjon om tidsfrister o.l. kommer tydelig frem overfor nybakte foreldre?

Begrunnelse

Foreldrepenger må tas ut innen tre år etter fødselen. Uttak av foreldrepenger kan utsettes når mottakeren er i inntektsgivende arbeid på heltid. Det må foreligge skriftlig avtale med arbeidsgiver om foreldrepermisjon. Fars rett til utsettelse av ordinære foreldrepenger beror på at mor er i utdanning eller yrkesaktivitet.
Det er ikke presisert i loven at det gjelder en streng frist for å søke om utsettelse av fars permisjon, men det gjør det faktisk. Hovedregelen er nemlig at permisjonen skal tas ut sammenhengende, og at særlige vilkår må være oppfylt for å få utsettelse. Det er videre presisert i skjema for krav om foreldrepenger, som også far skal fylle ut og signere på;

"…Dersom du ikke skal ta ut fedrekvoten i umiddelbar tilknytning til fellesperioden, må du søke om utsettelse på eget skjema for dette. Det samme gjelder hvis du søker om gradering av fedrekvoten."

I brev fra NAV som bare sendes til mor presiseres det at man må søke om utsettelse før mors permisjonsperiode utløper. Men dette brevet mottar ikke far, og han må altså lese mors post for å få dette med seg.
Spørsmålsstiller vil også trekke frem at det er problematisk når personer mister retten til en lovfestet ytelse pga. at en lite kjent frist ikke overholdes. Det vil derfor også være interessant å få belyst om det er mulig å vurdere andre reaksjonsformer i tilfeller hvor fristen ikke overholdes, som f.eks. en fastsatt minimumsutsettelse av uttak e.l.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: NAV forvalter foreldrepengeordningen innenfor gjeldende regelverk. Foreldrepenger er en ordning som først og fremst skal gjøre det mulig for foreldrene å være hjemme med barnet det første året. Stønadsperioden skal derfor i utgangspunktet tas ut sammenhengende, og det er bestemte vilkår for utsettelse; foreldrepengeperioden kan bare utsettes ved ferie, sykdom eller heltidsarbeid. Utsettelse, bortsett fra når det gjelder sykdom, krever at foreldrene planlegger hvordan foreldrepengene skal tas ut. Søknad om utsettelse skal foreligge i forkant, slik at NAV har mulighet til å kontrollere at vilkårene er oppfylt. Å åpne opp for at foreldrene kan ta ut foreldrepenger når som helst innen barnet fyller tre år, vil innebære en grunnleggende endring av dagens ordning, og vil kreve lovendring. Som ledd i arbeidet med å forenkle/forbedre foreldrepengeordningen, er vilkårene for utsettelse av foreldrepenger ett av temaene som jeg vil vurdere.

Jeg er svært opptatt av at flest mulig fedre får mulighet til å ta ut fedrekvoten og gjerne mer enn kvoten. Det forutsetter at fedrene kjenner sine rettigheter, og NAV arbeider kontinuerlig med å styrke informasjonen til fedre. NAV har blant annet lansert en egen facebookside for foreldrepenger. Dette arbeidet skal fortsette. Fedre må på sin side forventes å sette seg inn i informasjonen og forholde seg til vilkårene for ordningen, herunder søke i rett tid.

Hensynet til foreldrepengemottakerne tilsier at NAV utviser smidighet der det i kontakt med brukeren kommer fram at mor eller far planlegger å utsette foreldrepengeperioden uten at nødvendige søknader er sendt inn. I brev til NAV 4. juli 2011 har departementet lagt til grunn at kravet om søknad skal anses oppfylt i alle tilfeller der det framgår av den informasjonen familien har gitt NAV, muntlig eller skriftlig, at det planlagte foreldrepengeuttaket i realiteten innebærer en utsettelse av foreldrepenger.

Departementet har og vil fortsatt ha tett dialog med NAV med sikte på en smidig forvaltning av foreldrepengeordningen innenfor gjeldende regelverk.