Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1953 (2010-2011)
Innlevert: 26.09.2011
Sendt: 27.09.2011
Besvart: 10.10.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Blinde og svaksynte må ha spesielle læremidler, og de trenger tilrettelegging for å få et likeverdig opplærings- og utdanningstilbud. Hvert år tar det lang tid før disse elevene har det de trenger for å kunne følge undervisningen.
Har ikke alle elever rett til et likeverdig undervisningstilbud, og vil statsråden sørge for at innføres rutiner så blinde- og svaksynte får undervisningsmateriell og tilrettelegging når de begynner på skolen om høsten, og ikke må vente til langt ut i skoleåret?

Begrunnelse

I forbindelse med Blindeforbundets årsmøte fortalte en ung mann at han hvert år hadde måttet vente til langt ut i skoleåret på å få tilsvarende undervisningsmateriell som de andre elevene fikk ved skolestart. Dette kan ha flere årsaker, men problemet bør slik jeg ser det, ikke være umulig å løse. Skolen vet på forhånd hvilke elever som møter, og da bør det også sørges for at tilpasset utstyr og undervisningsmateriell er skaffet før skoleåret begynner. Det er viktig at elevene ikke blir hengende etter eller får det vanskeligere som følge av at skolemateriell ikke er tilgjengelig, så jeg håper det kan innføres rutiner som sikrer at alt er på plass i tide.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skolen har etter § 1-3 i opplæringsloven plikt til å tilrettelegge opplæringen etter elevenes evner og forutsetninger. Dette innebærer også at skoleeier skal sørge for at elevene får nødvendig undervisningsmateriell og læremiddel som er tilpasset deres behov.

Etter opplæringsloven § 5-9 har staten plikt til å sørge for at det blir utarbeidet lærebøker og andre læremiddel for spesialundervisning. Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped) har ansvaret for å produsere tilrettelagte læremidler og undervisningsmateriell for blinde og svaksynte. Statped arbeider for at det minimum skal foreligge ett læreverk per fag for hvert årstrinn i grunnopplæringen tilrettelagt for blinde og svaksynte. Huseby kompetansesenter produserer læremidler for 8. til 10. trinn og videregående opplæring. Tambartun kompetansesenter produserer for 1. til 7. trinn.

Lærebøkene kan tilrettelegges i ulike format, som punktskrift på papir, elektroniske bøker tilpasset leselist og lydbøker i DAISY-format. I tillegg har Huseby kompetansesenter i 2011 innført et nytt produkt som heter E-bok ekspress. Dette er en elektronisk utgave hvor all tekst er tilgjengelig og strukturert med overskrifter og sidetall tilpasset leselist, men hvor enkelte bildebeskrivelser ikke er tilført. En leselist er en taktil presentasjonsenhet tilknyttet en datamaskin. Teksten som vises på en dataskjerm blir framstilt som punktskrift, som kan leses (avføles) med fingertuppene.

Både Tambartun kompetansesenter og Huseby kompetansesenter har gode rutiner for kontakt og veiledning av skoler som har elever som er blinde og sterkt svaksynte. Skolene får god informasjon om rutiner og bestillingsfrister. For skoleåret 2011/12 har skoler bestilt om lag 400 bøker på punktskrift på papir og elektroniske bøker tilpasset leselist. I tillegg har kompetansesentrene mottatt flere tusen bestillinger på lydbøker i DAISY-format.

De to kompetansesentrene har for skoleåret 2011/12 klart å levere lærebøker i ønsket format til de skolene som har behov for det innen den fristen skolene har ønsket. Sentrene har produsert nye bøker i fullverdige versjoner eller levert bøker som tidligere er produsert. Skoler på 8. til 10. trinn og videregående opplæring har også benyttet seg av tilbudet om E-bok ekspress. Det er også gitt tilbud om alternative lærebøker i samme fag og trinn. Det vil si at noen elever tilbys et annet læreverk enn det de andre elevene i klassen har. Det er ikke lagt opp til å produsere lærebøker tilpasset blinde og sterkt svaksynte for alle læreverk som brukes i skolene. Skoler som har blinde og sterkt svaksynte elever må derfor ha god dialog med Statped for å få anbefalinger om hvilke læreverk som skolen bør bruke.

I Stortingets behandling av kapittel 6 i Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, se Innst. 405 S (2010-2011), støtter Stortinget målet om at Statped skal være en tydelig og tilgjengelig tjenesteyter av spesialpedagogisk støtte til kommuner og fylkeskommuner. Dette vil blant annet innebære at Statped aktivt skal informere om hvilke tjenester de kan tilby individer, kommuner og fylkeskommuner.

Jeg mener at vi har gode nasjonale rutiner for å sikre at blinde og svaksynte får undervisningsmateriell og tilrettelegging når de begynner på skolen om høsten, og vil igjen understreke at skolen har plikt til å sikre elevene nødvendig undervisningsmateriell.