Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1957 (2010-2011)
Innlevert: 27.09.2011
Sendt: 28.09.2011
Besvart: 05.10.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Fra 1. juli 2011 innførte regjeringen forenklet registreringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet.
Kan finansministeren opplyse hvor mange utenlandske tilbydere som benytter ordningen, har man anslag på hvor mange norske kunder og utenlandske leverandører som etter loven skulle, men likevel ikke benytter denne ordningen, og hvilke tiltak vil norske myndigheter iverksette mot norske kunder og utenlandske leverandører som ikke benytter ordningen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Fra og med 1. juli 2011 ble det innført merverdiavgiftsplikt når privatpersoner hjemmehørende i Norge kjøper elektroniske tjenester fra tilbydere i utlandet. Beregning og innbetaling av merverdiavgiften skal foretas av tilbyderne i utlandet, se blant annet Prop. 117 L (2010-2011) og Innst. 431 L (2010-2011).

Det innførte regelverket innebærer at det er nødvendig å registrere tilbydere som ikke allerede er etablert innenfor merverdiavgiftsområdet. Som alternativ til dagens ordning hvor avgiftspliktige uten forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet må registreres i Merverdiavgiftsregisteret ved representant, er det innført en forenklet registrerings- og rapporteringsordning på linje med den som er etablert i EUs merverdiavgiftsregelverk.

Dette er en ordning som gjør det enklere å etterleve reglene og er i tråd med internasjonale prinsipper. Ordningen har vist seg å fungere i andre land og er kjent for aktører utenfor Norge.

Finansdepartementet anmodet Skattedirektoratet i juni 2011 om å foreta en grundig kartlegging av om den innførte merverdiavgiftsplikten blir etterlevd og benyttelsesgraden av den forenklede registreringsordning. Den foreløpige tilbakemeldingen fra direktoratet er at det per 3. oktober 2011 er registrert 39 tilbydere i ordningen. Enkelte tilbydere vil imidlertid kunne være registrert i Merverdiavgiftsregisteret, enten ved direkte registrering (som følge av tilstedeværelse i Norge) eller ved representantregistrering.

Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å angi noe konkret estimat på antall tilbydere som eventuelt ikke overholder sine forpliktelser om registrering. Det påpekes at fristen for å levere den første omsetningsoppgaven etter innføringen av den nye registreringsordningen vil utløpe 20. oktober 2011. Vi vil således ha klarere holdepunkter for etterlevingsgraden av registreringsplikt og innbetaling etter dette tidspunktet. Det er likevel en generell forventning om at større og seriøse aktører vil tilpasse sin virksomhet i samsvar med regelverket.

Skatteetaten har i startfasen prioritert generell informasjon om ordningen, men den vil også iverksette tiltak direkte overfor aktører som antas å omfattes av ordningen. De utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester vil således etter omstendighetene bli informert om sine forpliktelser og merverdiavgiftslovens sanksjonsregler som gjelder på området, herunder særlig tvangsregistrering, etterberegning og tilleggsavgift.

Som nevnt avventer Finansdepartementet en mer omfattende kartlegging fra Skattedirektoratet etter hvert som det foreligger mer konkret tallmateriale. Dersom kartleggingen eller de videre erfaringer med ordningen avdekker manglende etterlevelse av avgiftsplikten og den forenklede registreringsordningen, vil ytterligere tiltak bli vurdert igangsatt.