Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1960 (2010-2011)
Innlevert: 29.09.2011
Sendt: 29.09.2011
Besvart: 17.10.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Regionalplan for Rondane - Sølenkletten er en av de første eksempler på regionale planprosesser iverksatt med utgangspunkt i et oppdragsbrev fra Miljøverndepartementet der samfunns-, nærings- og miljøinteresser skulle veies opp mot hverandre. Prosessen lokalt har vært bred og engasjert alle tenkelige interesser. Nå står man igjen med krasse karakteristikker som "arrogante fylkesmenn" fra et bredt politisk miljø. Dette synes i følge media ikke å bekymre fylkesmennene.
Er statsråden bekymret?

Begrunnelse

Utkastet til regional plan for Rondane - Sølenkletten er et resultat av politisk forankrete prosesser i et stort antall kommuner, to fylkeskommuner og med hundrevis av lokalpolitikere i Hedmark og Oppland involvert og man har involvert alle tenkelige interesser gjennom lokale scenarieprosesser. Villreinnemndene har gitt sin tilslutning til det foreliggende utkastet og det er skapt forventninger i kommunene til at de skal bli hørt.
Opp i mot disse sitter en liten gruppe byråkrater hos Fylkesmennene uten folkevalgt forankring og overprøver de lokale beslutningene med en merknad på hele 50 sider. Lokalpolitikerne mener man har funnet en balanse mellom hensynene til villreinstammen og at det i tråd med bestillingsbrevet skal skje nærings- og samfunnsutvikling i et område som berører store arealer og to fylker. På den siden er man av den oppfatning at fylkesmannen ser helt bort fra bestillingsbrevet fra MD.
Villreinstammen er viktig for lokalmiljøet. Den har man levd med og hegnet om i generasjoner. Det er viktig at utvikling kan skje parallelt med å ta hensyn til villreinen. Det må ikke skapes for store motsetninger mellom utvikling og vern lokalt. Det er denne avveiningen lokalpolitikerne mener man har funnet gode løsninger på.
Det er dermed trist å lese at fylkesmennene oppfattes som "arrogante" av et samlet fylkesting i Hedmark og Oppland og at ordføreren i Åmot siteres på at "det finnes ikke spor av engasjement for næringsutvikling eller samfunnsutvikling i fylkesmennenes høringsuttalelse". Det gir grunn til bekymring når assisterende fylkesmann i Hedmark tar kritikken helt med ro.
Distrikts-Norge kan ikke bare være et prospektkort til nytelse ved besøk. Dette er samfunn og enkeltmennesker som er avhengig av å få utvikle sitt næringsgrunnlag for å eksistere og som har gjort det i tråd med lokal kultur og næringsgrunnlag i generasjoner. Det er dype tradisjoner for å gjøre dette på en bærekraftig måte og en treffer svært få som ikke er blitt mer bevisst på at slik må det også være i framtiden. Da er det trist at fylkesmennene så åpent legger seg i konflikt med lokaldemokratiets prioriteringer og vurderinger.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet ba i brev av 12.april 2007 fylkeskommunene om å utarbeide fylkesdelplaner for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. For flere av områdene ville oppgaven bestå i å revidere eksisterende planer. Planene skal avgrense nasjonale villreinområder og europeiske villreinregioner, og fastsette en bærekraftig arealforvaltning i de aktuelle fjellområdene med influensområder. Planene skal være retningsgivende for kommunal planlegging og gi føringer for statlig og fylkeskommunal sektorplanlegging. I brevet angis de ti områdene som skal ha status som nasjonale villreinområder. Alle disse skulle det utarbeides planer for. Noen av områdene er sett i sammenheng, slik at det finner sted planarbeid i syv områder. Etter plan- og bygningsloven § 8-4 annet ledd kan statlig organ kreve at regionale plan bringes inn for departementet, dersom de har vesentlige innvendinger. Rondane/Sølnkletten er den første planen som er vedtatt av regionale myndigheter, men ettersom det fra statlig hold er innvending til planen, vil den bli brakt inn for Miljøverndepartementet som kan gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Der et er gjort et stort og involverende planarbeid i Rondane/Sølnkletten og mye ny kunnskap er innhentet. Dette gjelder blant annet kunnskap om villreinens leveområder, så vel som muligheten for å drive verdiskapende virksomhet. Fylkesmenn og fylkeskommuner har noe ulike vurderinger av hvordan den nye kunnskapen skal brukes i planarbeidet.

Siden dette er den første regionale planen for villreinområder som er utarbeidet etter ny plan- og bygningslov, mener jeg det kan være nyttig at planen bringes inn for departementet.

I løpet av 2012 skal alle de 7 regionale planene for villreinfjella være ferdig. Rondane er først i løypa, og vil dermed sette noen standarder for kommende planer. Selv om det alltid vil være et mål å oppnå størst mulig avklaring lokalt og regionalt i et slikt planarbeid, har fylkesmannen en viktig rolle i å ivareta nasjonale interesser. Departementet vil i sin behandling grundig vurdere de innvendingsområder som har kommet fram, og vil legge vekt på å få fram alle synspunkter i saken.