Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1969 (2010-2011)
Innlevert: 30.09.2011
Sendt: 03.10.2011
Besvart: 10.10.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Regjeringen har besluttet å redusere godtgjøringen for HVs innsatsstyrker. Dette skjer på et tidspunkt der en slik fremgangsmåte fremstår som noe spesiell. Dersom det er slik at regjeringen mener at innsatsstyrken ikke trengs eller på annen måte bør endres bør dette tas opp med Stortinget. Det samme gjelder ved kutt av bonus til dem som inngår avtale om slik tjeneste.
Er statsråden fornøyd med innsatsstyrken funksjon eller evne til å løse sine oppgaver?

Begrunnelse

Det HV og Forsvaret trenger er et mer positivt fokus og ikke nok en negativ sak, slik som denne fremstår. Dersom regjeringen har som mål å redusere folks oppfatning av det positive forsvaret bidrar med, er de i ferd med å lykkes. Denne gangen gjennom å redusere godtgjøringen til denne gruppen, noe jeg regner med vil ramme innsatsviljen, motivasjonen og ikke minst rekrutteringen til innsatsstyrken. Jeg ser derfor frem til å få statsrådens svar.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I 2007 besluttet Forsvarsstaben, med tilslutning fra Forsvarsdepartementet, å innføre en signerings- og sluttbonus som et økonomisk incentiv rettet mot innsatsstyrkene for hurtig å sikre tilstrekkelig rekruttering. Målsettingen var å motivere personellet til å inngå avtale om utvidet tjenestegjøring, og stimulere personellet til å stå i styrkene over et lengre tidsrom, også for trening utover det en kan pålegge personellet iht. vernepliktslovens bestemmelser. Departementet har fått opplyst at generalinspektøren for Heimevernet nå ønsker å vurdere om ordningen er effektiv – og eventuelle behov for tilpasninger – som ledd i de samlede vurderinger som gjøres i arbeidet med å forberede ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Når det gjelder innsatsstyrkene, er jeg veldig godt fornøyd og imponert over den måten disse fremstår på og deres utførelse av pålagte oppdrag. Dette fikk jeg blant annet se i vinter da jeg var i Porsanger og ble orientert om redningsoperasjonen til innsatsstyrken til HV 17, som sammen med politi og redningstjenesten reddet flere savnede personer ned fra fjellet i en svært kritisk situasjon, under et forrykende uvær. HVs innsatsstyrker har også deltatt i flere redningsoperasjoner andre steder i landet med svært gode tilbakemeldinger. At innsatsstyrkene gjør en meget god jobb og at deres tjeneste er nødvendig, er det ingen tvil om.

Forsvaret jobber kontinuerlig for å forbedre operative kapasiteter og spesielt innholdet i utdanningen, bl.a. for å rekruttere og tiltrekke seg flest mulig kvalifisert og motivert personell. Siktemålet er hele tiden å identifisere og iverksette de tiltak som gir best mulig effekt for å styrke Forsvarets operative avdelinger.