Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1971 (2010-2011)
Innlevert: 30.09.2011
Sendt: 03.10.2011
Besvart: 13.10.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil statsråden sikre at elever med kompetanse innen fremmedspråk som ikke har tilfredsstillende norske fagmiljøer fortsatt kan sikres uttelling for denne kompetansen etter at læreplan for fremmedspråk endres 1. januar 2012?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at læreplan for fremmedspråk vil bli endret 1. januar 2012. På Utdanningsdirektoratets nettsider fremgår det i en artikkel datert 21. mars 2011 at endringene innebærer å innføre eksamensordning med muntlig og skriftlig eksamen i språk med tilstrekkelig fagmiljø i Norge. Samtidig vil eksamenstilbudet avvikles i de språkene hvor slike fagmiljø ikke finnes. Videre heter det:

”Siste garanterte mulighet for å ta eksamen i afrikaans, akan (twi), amharisk, bengali, bulgarsk, estisk, filipino, hebraisk, hindi, indonesisk, islandsk, katonesisk, khmer, kinyarwanda, kroatisk, kurmandji, kurmandji-badini, latvisk, litauisk, luganda, nederlandsk, nepali, nygresk, oromo, pashto, portugisisk, punjabi, rumensk, serbisk, singalesisk, swahili, thai, tigrinja, ungarsk, wollof, yoruba og zulu vil være høsten 2012.

1. Dersom det finnes store nok fagmiljøer i noen av disse språkene til å tilby både muntlig og skriftlig eksamen fra og med høsten 2013 vil Utdanningsdirektoratet informere om dette innen skolestart høsten 2012.

2. Dersom en elev har planlagt å inkludere ett av disse språkene i sitt utdanningsløp, må skolen sikre at eleven er oppmeldt til eksamen senest høsten 2012. Hvis det er mulig å melde opp elever til eksamen allerede høsten 2011, anbefaler vi at dere gjør det. På den måten får eleven to muligheter til å bestå eksamen.

3. Elever som ikke består eksamen i disse språkene senest høsten 2012, må følge vanlig fremmedspråksundervisning for å oppfylle vitnemålskrav.”

Slik undertegnede forstår dette vil dette kunne føre til at enkelte elever ikke vil kunne få benytte sitt eget morsmål som 2. fremmedspråk i tiden som kommer, jf. over, noe som er uheldig. Undertegnede mener dette er viktig kompetanse som også må kunne få uttelling i tiden etter 2012, og at kompetanse også i språk der det ikke er tilfredsstillende norske fagmiljøer må kunne premieres.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: For fremmedspråk vil det for alle privatister være krav om både muntlig og skriftlig eksamen fra og med våren 2012. For å kunne gi et fullverdig eksamenstilbud av god kvalitet i fremmedspråk er det en forutsetning at vi har tilstrekkelige fagmiljøer som kan utarbeide og gjennomføre muntlig og skriftlig eksamen. I språk hvor det ikke finnes tilstrekkelig fagmiljø i Norge til å gjennomføre muntlig og skriftlig eksamen på en forsvarlig måte, vil det ikke bli tilbudt eksamen.

Kunnskapsdepartementet ba i 2009 Utdanningsdirektoratet om å foreslå endringer i eksamensordningen for fremmedspråk som det ikke blir gitt opplæring i. Bakgrunnen for oppdraget var at Utdanningsdirektoratet tilbød fremmedspråkseksamen i over 50 språk som det i hovedsak ikke blir gitt opplæring i i videregående skole. Det var nødvendig å etablere bedre rammer som sikrer at eksamen i alle fremmedspråk har god vurderingsfaglig kvalitet. Utdanningsdirektoratets anbefalinger ble sendt på høring og på grunnlag av høringsuttalelser og vurderinger har Kunnskapsdepartementet besluttet at:

- Det skal fortsatt være eksamensordninger i fremmedspråk det ikke blir gitt opplæring i.

- Ordningen utvides til å omfatte både muntlig og skriftlig eksamen.

- Ordningen utvides til å omfatte tilbud om eksamen både vår og høst.

- Eksamenstilbudet gjøres avhengig av tilfredsstillende fagmiljø i Norge i de aktuelle språkene.

- Ordningen gjøres fleksibel, men forutsigbar mht hvilke språk som omfattes.

Kartlagte fagmiljøer

Fagmiljøer i 14 språk er kartlagt og vurdert som store nok til å ivareta alle oppgaver relatert til en kvalitetssikret eksamensgjennomføring. Følgende språk vil ha krav om både muntlig og skriftlig privatisteksamen fra og med våren 2012:

- albansk, arabisk, bosnisk, dari, koreansk, kurdisk (sorani) mandarin, persisk, polsk, somali, tamil, tyrkisk, urdu og vietnamesisk

Følgende utvalgskriterier er lagt til grunn:

- Fagmiljøet må befinne seg i Norge og ha kunnskap om det norske utdanningssystemet.

- Fagmiljøet må ha inngående kjennskap til læreplanens innhold og ha erfaring med vurderingsarbeid.

- Fagpersoner må beherske norsk.

- En forsvarlig gjennomføring av muntlig og skriftlig eksamen forutsetter at det finnes et solid og stort nok fagmiljø som kan og er villig til å ivareta oppgaver knyttet til oppgavelaging, eksaminering, sensur og klagesensur både ved sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen. Opplæringsloven § 5-9, tredje ledd slår fast at ”Medlemmene av ei klagenemnd må ikkje ha vore med i førstegongsbedømminga og bør så langt det lèt seg gjere, ikkje vere frå same skolen som klagaren”.

- Fagmiljøet må være tilstrekkelig stort nok til at habilitetsproblematikk unngås.

Videre kartlegging

Eksamenstilbudet i følgende språk skal kartlegges for å vurdere om det eksisterer fagmiljø som tilfredsstiller utvalgskriteriene:

- afrikaans, akan (twi), amharisk, bengali, bulgarsk, estisk, filipino, hebraisk, hindi, indonesisk, islandsk, katonesisk, khmer, kinyarwanda, kroatisk, kurmandji, kurmandji-badini, latvisk, litauisk, luganda, nederlandsk, nepali, nygresk, oromo, pashto, portugisisk, punjabi, rumensk, serbisk, singalesisk, swahili, thai, tigrinja, ungarsk, wollof, yoruba og zulu

Dersom det finnes store nok fagmiljøer i noen av disse språkene til å tilby både muntlig og skriftlig eksamen fra og med høsten 2013, vil Utdanningsdirektoratet informere om dette våren 2012. Det er allerede etablert kontakter til fagmiljøer i bl.a. panjabi, portugisisk, islandsk og nederlandsk.