Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:9 (2011-2012)
Innlevert: 04.10.2011
Sendt: 05.10.2011
Besvart: 13.10.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Det er mange år siden Marka skytefelt på Lista i Farsund kommune reelt ble nedlagt. På tross av en enighet om at det foreligger innløsningsrett for de opprinnelige grunneierne så drøyer prosessen. Feltet utgjør 1100 da og tidligere var halvparten fulldyrket. Dette er således et område av stor verdi.
Ser ikke forsvarsministeren at det er viktig å stå på tidligere inngåtte avtaler og bidra til at skytefeltet tilbakeføres snarest?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 5. oktober 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark om tilbakeføring av Marka skytefelt til de opprinnelige grunneierne.

Tilbakeføringen skal skje iht. voldgiftsdom fra 1954, der det fremgår at “Hvis øvelsesfeltet i framtiden nedlegges, skal de bruk som har avstått grunn ha forkjøpsrett til samme etter takst”. Forsvarsdepartementets syn er at det ikke foreligger noen innløsningsrett for grunneierne, men forkjøpsrett som vil gjelde fra det tidspunkt eiendommen er klar for avhending. Før rydding har funnet sted og området kan tas i bruk til andre formål, er imidlertid feltet etter departementets oppfatning ikke nedlagt.

Jeg har stor forståelse for behovet for raskt å komme i gang med å planlegge ny bruk av eiendommen. Selv om feltet nå er tatt ut av bruk som skyte- og øvelsesfelt, er Forsvaret forpliktet til å besørge opprydding av all eiendom før overdragelse til andre iht. forurensningsloven. Oppryddingsarbeidet tar tid fordi det er svært krevende, og bare kan utføres av personell med spesialkompetanse.