Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:22 (2011-2012)
Innlevert: 05.10.2011
Sendt: 06.10.2011
Besvart: 17.10.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): En kvinne som har mange helseproblemer har hele tiden kjempet for å holde seg i arbeid. Til slutt ble hun nødt til å søke om 50 % uførepensjon som hun fikk innvilget. Hun har hele tiden vært i 50 % jobb. En tid etter at hun fikk sin uførepensjon ble hun akutt syk og innlagt i sykehus. Hun søkte om sykepenger for den 50 % delen hun hadde vært i arbeid, men fikk til svar fra Nav at det måtte gå 26 uker etter at hun fikk innvilget 50 % uførepensjon før hun hadde rett til sykepenger.
Er dette riktig praktisering av regelverket?

Begrunnelse

Ovennevnte forhold er, så vidt jeg vet, regulert i folketrygdloven § 8-12 3. ledd. Jeg er i tvil om hvorvidt innholdet i denne bestemmelsen betyr at man har rett til sykepenger for den delen man har vært i arbeid etter at f.eks. uføretrygden begynte å løpe. Uansett virker det urimelig at man ikke skal få sykepenger for den delen av arbeidsevnen som utnyttes fullt ut - i dette tilfellet 50 %. Bortfallet av inntekt må kompenseres dersom brukeren skal kunne fortsette en normal tilværelse. Denne brukeren har klaget inn Navs vedtak. Det er gått 7 måneder siden klagen ble levert og hun fikk nylig beskjed om at det ville gå ytterligere 2 måneder før hun kunne få svar. I mellomtiden forventes hun altså å skulle leve av ca. 60 % av halvparten av tidligere inntekt.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg kjenner ikke den kontrete saken. Jeg antar imidlertid at kvinnen som det vises til, har brukt opp sine sykepengerettigheter før hun fikk innvilget 50 prosent uførepensjon. Bestemmelser om antall sykepengedager er gitt i folketrygdloven § 8-12. Når en arbeidstaker har mottatt sykepenger fra trygden i til sammen 248 dager i de siste tre år, opphører retten til sykepenger fra trygden. Gjelder det ett stønadstilfelle, har man rett til sykepenger fra arbeidsgiver og folketrygden i til sammen ett år. Hver dag med sykmelding teller som en sykepengedag, uavhengig av om det gis hele eller graderte sykepenger. Det innebærer at personer som er delvis sykmeldt har rett til sykepenger for en like lang periode som personer som er helt sykmeldt.

Ut fra begrunnelsen for spørsmålet forstår jeg stortingsrepresentant Eriksson slik at han mener det kan virke urimelig at personer med gradert sykmelding bruker opp sykepengeperioden i samme utstrekning som personer med fulle sykepenger. Man kunne i prinsippet tenke seg en ordning hvor varigheten på sykepenger avhenger av sykmeldingsgraden, slik at en person som for eksempel er 50 prosent sykmeldt kan motta sykepenger fra folketrygden i to ganger 248 dager. Mange har imidlertid flere kortere sykmeldingsperioder med ulik sykmeldingsgrad, for enkelte også innenfor en sammenhengende sykmeldingsperiode. Et system der varigheten på sykepengene varierer etter sykmeldingsgraden vil dermed gi liten forutsigbarhet for den enkelte og vil være svært krevende å administrere. Videre vil det kunne være urimelig at personer som er helt sykmeldte etter ett år skal ha en dårligere kompensasjon fra folketrygden enn personer som er delvis sykmeldte.

For igjen å få rett til sykepenger fra folketrygden (i 248 sykepengedager), må man har vært helt arbeidsfør i 26 uker. Mottakere av arbeidsavklaringspenger anses ikke som helt arbeidsføre, og kan følgelig ikke opptjene ny sykepengerettighet i en eventuell deltidsstilling. For mottaker av gradert uførepensjon er det gitt egne regler som sikrer opptjening av ny rett til sykepenger i forhold til deltidsstillingen, jf. § 8-12 tredje ledd. Utnyttelse av restarbeidsevnen i deltidsstillingen regnes i slike tilfeller som hel arbeidsførhet.

Jeg gjør oppmerksom på at selv om man har brukt opp sykepengeretten fra folketrygden, har man likevel fortsatt rett til sykepenger fra arbeidsgiveren de første 16 dagene av hvert sykefravær. Videre kan den som ikke har rukket å opparbeide seg ny sykepengerett, ha rett til arbeidsavklaringspenger etter arbeidsgiverperioden hvis arbeidsevnen er nedsatt med minst 50 prosent.