Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:31 (2011-2012)
Innlevert: 06.10.2011
Sendt: 07.10.2011
Besvart: 14.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Ahus mangler blant annet leger, radiologer, mage- og nyreeksperter og intensivsykepleiere. I følge HR-direktør ved Ahus, Jan Inge Pettersen, har dette skapt en kinkig situasjon for sykehuset.
Mener statsråden at pasientene ved Ahus får et forsvarlig behandlingstilbud i dag med den alvorlige bemanningssituasjonen Ahus er inne i, og har statsråden tillit til at bemanningssituasjonen på Ahus håndteres på en forsvarlig måte?

Begrunnelse

Hver tredje Oslo-lege som frivillig søkte og fikk jobb på Ahus før årsskiftet har takket nei til tilbudet. Interessen for jobbene på Ahus blant Oslo-ansatte har ikke vært som sykehuset hadde håpet. Tar man med pleiepersonell og øvrig personell har hver fjerde Oslo-ansatt som fikk tilbud fra Ahus, sagt nei. Sykehuset har fylt de mange ledige stillingene med personell fra blant annet Sverige, Danmark og Tyskland samt andre deler av Østlandet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten er kjent med, ble lokalsykehus ansvaret for befolkningen i Alna bydel i Oslo og Follo-kommunene overført fra Oslo universitetssykehus HF (OUS) til Akershus universitetssykehus HF (Ahus) fra årsskiftet 2010/2011. Dette innebar et økt pasientgrunnlag på 160 000 for Ahus og tilsvarende redusert pasientgrunnlag for OUS. Som en konsekvens av pasientoverføringen fra OUS til Ahus har OUS fått reduserte budsjettrammer og må redusere antallet ansatte, mens Ahus har fått økte budsjettrammer og behov for å øke antallet ansatte.

Helse Sør-øst RHF har informert meg om at Ahus har hatt en krevende bemanningssituasjon, bl.a. som en konsekvens av at rekrutteringen av ansatte fra OUS til Ahus ikke gikk som forutsatt. Dette har ført til at rekrutteringen av nytt personell ble forskjøvet fra årsskiftet 2010/2011 til en gradvis opptrapping i løpet av årets ti første måneder.

Ahus har løst den krevende bemanningssituasjonen ved hjelp av omrokeringer av egne ansatte, økt bruk av overtid og noe bruk av innleid personell fra vikarbyråer. Det er også rekruttert personell fra OUS, fra andre deler av Østlandet, og til dels også fra landet for øvrig og fra utlandet.

Som representanten viser til, har Ahus behov for intensivsykepleiere og ulike typer legespesialister. Ahus håndterer dette gjennom bruk av innleid personell og gjennom eksterne rekrutteringstiltak. Ahus har i tillegg igangsatt videreutdanning for 25 av sine sykepleiere til intensivsykepleiere, og er i ferd med å rekruttere kompetente legespesialister i fra utlandet. Norge har en god legedekning, men innenfor enkelte spesialiteter kan behovet bli større enn tilgangen. Helse- og omsorgsdepartementet vil derfor legge vekt på at det utdannes flere legespesialister innenfor de rekrutteringsutsatte spesialitetene.

Ahus har pr. i dag ca 6 400 årsverk (ca. 8 000 ansatte) og et budsjett på om lag 6,7 mrd. kroner. Ahus' opptaksområde omfatter Romerike, Rømskog i Østfold, Follo og bydelene Alna, Stovner og Grorud i Oslo. Samlet sett utgjør dette et pasientgrunnlag på om lag 460 000 mennesker. I følge Helse Sør-øst RHF har Ahus økt bemanningen med om lag 1 400 årsverk for å håndtere det økte pasientgrunnlaget. De mange nyansettelsene har medført omfattende opplæringsaktivitet i systemer, rutiner og teknisk utstyr. De ansatte og nyansatte, som har gjort en solid innsats, er i ferd med å finne gode arbeidsmønstre og samarbeidsrelasjoner. Dette vil gradvis forbedre logistikken og øke behandlingsaktiviteten ved helseforetaket.

Helse Sør-øst RHF har forsikret meg om at de følger situasjonen ved Ahus nøye, både når det gjelder bemanningssituasjonen og tjenestetilbudet. Vurderingen er at situasjonen er tilfredsstillende og at de ansatte ved Ahus har arbeidet målrettet og konstruktivt for å sikre forsvarlig og godt tilbud til pasientene.