Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:45 (2011-2012)
Innlevert: 10.10.2011
Sendt: 10.10.2011
Besvart: 17.10.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det som opplyses om Eksportfinans sin kredittrisiko i hhv. svar fra finansministeren på skriftlig spørsmål og statsbudsjettet, kan ikke begge stemme. Den forståelse som legges til grunn i budsjettet, om at Eksportfinans ikke tar risiko, har vært den rådende.
Vil Nærings- og handelsministeren bidra til å oppklare antatt misforståelse hos Finansdepartementet, og sørge for at eksportvilkårene ikke blir vesentlig forverret for norsk næringsliv gjennom at Eksportfinans får de nødvendige unntak fra nye EU-regler?

Begrunnelse

Undertegnede har stilt finansminister Sigbjørn Johnsen to spørsmål knyttet til rammevilkårene for Eksportfinans. Jeg viser til Dokument nr. 15:1797 (2010-2011) og Dokument nr. 15:1917 (2010-2011). I svar av 30. august 2011 skriver finansministeren "Eksportfinans er en kredittinstitusjon og tar som andre kredittinstitusjoner risiko." I svar av 21. september 2011 skriver finansministeren "Eksportfinans er en kredittinstitusjon og må - på lik linje med andre norske kredittinstitusjoner - ha tilstrekkelig med kapital til å bære den risikoen institusjonen selv tar på seg, herunder risiko forbundet med engasjementer med andre kredittinstitusjoner".
I statsbudsjettet for 2012, Prop. 1 S (2011-2012) for Det kongelige nærings- og handelsdepartementet er det under Post 73 Støtte ved kapitalvareeksport skrevet "Eksportfinans tar ikke kredittrisiko, ved at bankene og/eller Garantiinstituttet for eksportkreditt stiller garanti for lånene". Tilsvarende formulering gjenfinnes i fjorårets budsjett.
Bakgrunnen for mine spørsmål har vært regjeringens unnlatelse av å gi et nasjonalt unntak for den type engasjementer Eksportfinans har, slik at nye egenkapitalkrav fra nyttår ikke medfører at Eksportfinans sin ramme reduseres fra 6,8 mrd til 1,3 mrd kroner pr. bedrift.
For eksportnæringen vil en slik endring bety en vesentlig reduksjon av lånemulighetene hos Eksportfinans, og konsekvensene vil bli store. Bare Møre og Romsdal fylke alene har 95 kontrakter hos Eksportfinans, og Kyst-Norge kan bli hardt rammet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) eller andre kredittinstitusjoner stiller garanti for Eksportfinans sine utlån. Som oppfølging av direktiv 2006/48/EF («Capital Requirements Directive», CRD) fastsatte Finansdepartementet 20. desember 2010 endringer i forskrift 22. desember 2006 nr. 1615 om store engasjementer, med virkning fra 1. januar 2011. En av endringene innebærer at engasjementer med andre finansinstitusjoner nå skal vektes 100 pst. i beregningen av samlet engasjement, dvs. med samme vekt som engasjementer med de fleste andre motparter. Tidligere ble engasjementer med garanti fra andre finansinstitusjoner vektet 20 pst. Garantier fra GIEK skal også i fremtiden vektes 0 pst. Begrunnelsen for denne regelendringen fra EUs side er at erfaringene fra finanskrisen tilsier at engasjementer med andre finansinstitusjoner bør behandles på samme måte som engasjementer med andre typer motparter, fordi risikoen prinsipielt sett kan være lik.

Selv om Eksportfinans ikke tar risiko mot sine lånetakere ved at utlånene er garantert, tar Eksportfinans likevel en risiko mot sine garantister (andre kredittinstitusjoner enn GIEK), ved at disse garanterer for utlånene.

Finansdepartementet fastsatte en overgangsregel for Eksportfinans i forskriften om store engasjementer, slik at selskapet kan benytte de tidligere reglene om store engasjementer fram til 31. desember 2011.

Det arbeides for å finne en løsning som best mulig ivaretar at de særlige formålene med virksomheten til Eksportfinans kan føres videre. Dette skjer i samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartementet.