Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:53 (2011-2012)
Innlevert: 11.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 21.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hva er statens fremtidige ansvar når det gjelder turistveien over Trollstigen?

Begrunnelse

I juni i år forskotterte Fylkestinget i Møre og Romsdal 12 millioner kroner for å fullføre turistanlegget, inkludert den nødvendige omleggingen på Trollstigplatået. Vedtaket bygger på en oppfatning om at finansiering av nasjonale turistveier er et statlig ansvar, men at fylkeskommunen kan forskottere midler for å fremskynde et prosjekt som senere blir dekket over statsbudsjettet.
Denne oppfatningen bygger på svaret fra samferdselsministeren i forbindelse med fremleggelse av kommuneøkonomiproposisjonen for 2010. Under behandlingen av kommuneproposisjonen den 26. mai 2009 ga samferdselsministeren følgende svar til Transport- og kommunikasjonskomiteen under tema fylkesfordeling av investeringsmidler:

”Turistveger holdes utenom. Midler til programmet nasjonale turistveger vil derfor fortsatt bli bevilget over Samferdselsdepartementets budsjett”.

Derfor er det behov for en avklaring av ansvarsfordelingen mellom staten og fylkeskommunene når det gjelder vedlikehold og utbedringer av nasjonale turistveier.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg vil vise til at den vedtatte satsingen på Nasjonale turistveger omfatter 18 strekninger som skal utvikles til en turistattraksjon for å styrke Norges attraktivitet som feriemål for vegfarende turister. I tråd med regjeringens reiselivsstrategi «Verdifulle opplevelser» skal markedsføringen av turistattraksjonen Nasjonale turistveger med alle 18 strekningene startes opp fra 2012.

Innen 2020 skal alle strekningene framstå med et kvalitetsnivå som kvalifiserer til status som fullverdige Nasjonale turistveger. I satsingen inngår ti store attraksjoner, med reiselivsikonene Trollstigen og Vøringsfossen som de to største. Trollstigen forutsettes åpnet i 2012.

Når det gjelder statens ansvar for turistvegstrekningen Geiranger – Trollstigen vil jeg vise til Statens vegvesen handlingsprogram for turistvegene i fireårsperioden 2010-2013. I handlingsprogrammet er det satt av 389 mill. kr i statlige bidrag til finansieringen av turistvegtiltak på strekningen i perioden. Av dette utgjør den statlige andelen til turistvegattraksjonen Trollstigen om lag 140 mill. kr.

Jeg vil også vise til at staten vil ha ansvar for oppgraderinger og fornyelser av de spesielle turistvegattraksjonene. Disse skal ivaretas og finansieres innenfor turistvegprogrammet. Det samme gjelder videreutvikling og suppleringer for å styrke Nasjonale turistveger sin attraktivitet. Attraksjonen på Trollstigplatået vil bli driftet av staten, som eier.

Når det gjelder finansieringen av attraksjonen Trollstigen er jeg for øvrig kjent med at Møre og Romsdal fylkeskommune har stilt spørsmål ved om det er rimelig å forutsette fylkeskommunalt bidrag til å ferdigstille prosjektet. Fylkestinget viser blant annet til prosessen rundt kommuneproposisjonen, og at statsråden skal ha stadfestet at midler til programmet nasjonale turistveger fremdeles skal bevilges over Samferdselsdepartementets budsjett. Fylkeskommunen anser det nødvendig med en avklaring av spørsmålet om staten sitt totale ansvar for Nasjonale turistveger. I påvente av en slik avklaring gikk fylkeskommunen med på å forskuttere 12 mill. kr til fullføring av prosjektet for å holde fremdriften.

Fra statens side har det hele tiden vært en forutsetning for satsingen på turistvegprosjektet at andre offentlige aktører bidrar. Dette gjelder spesielt ved gjennomføringen at de ti store attraksjonene, eksempelvis Trollstigen. For disse attraksjonene har det vært et utgangspunkt at regionale og lokale bidrar med en tredel av kostnadene til planlegging og gjennomføring. På denne bakgrunn vil det være rimelig at fylkes- kommunen bidrar til finansieringen for å fullføre prosjektet.

I arbeidet med forvaltningsreformen var det i en fase tenkt at ansvaret for Nasjonale turistveger skulle overføres til fylkeskommunene og med tilhørende rammeoverføring. Dette ble endret fram mot kommuneproposisjonen i 2009 slik at staten fortsatt skulle ha ansvaret for turistvegsatsingen. Opplegget i kommuneproposisjonen innebar ikke noen endring i forhold til bidrag fra eksterne aktører, men en endring i forhold til det som tidligere var tenkt som del av forvaltningsreformen.

Forutsetningene om bidrag fra andre offentlige instanser er bl.a. lagt til grunn i st.meld. nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, St.prp. nr. 1 (2008-2009) og Prop. 1 S (2010 – 2011). Sistnevnte er altså behandlet i Stortinget etter at forvaltningsreformen trådte i kraft. Her framgår det at satsingen på Nasjonale turistveger også omfatter oppgradering av særskilte attraksjoner og at: “Turistvegsatsingen forutsetter økonomisk medvirkning fra andre offentlige instanser og privat næringsliv.” Saken er også omtalt i Prop. 1 S (2011-2012).

Statens vegvesen har i brev av 16. august til Møre og Romsdal fylkeskommune redegjort for etatens oppfatning av gjeldende prinsipper for finansiering av turistveg prosjekter. Vegvesenet viser bl.a. til det som er redegjort ovenfor med henvisning til omtaler i St.meld. nr. 16 (2008-2009), St.prp. nr. 1 (2008-2009) og Prop. 1 S (2010-2011). På denne bakgrunn anser vegvesenet at problemstillingen er avklart, og ser frem til finansieringsbidrag fra fylkeskommunen. Jeg slutter meg til vegvesenets synspunkter

Jeg vil for øvrig bemerke at dersom Møre og Romsdal fylkeskommunne bidrar med et finansieringsbidrag på ytterligere 12 mill. kr til prosjektet, slik Statens vegvesen forutsetter, vil den lokale/regionale andelen til Gudbrandsjuvet og Trollstigen, i snitt, utgjøre en sjettedel, dvs. halvparten av kravene som vil bli stilt til nye tiltak.