Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:59 (2011-2012)
Innlevert: 11.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 18.10.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilken kalkulasjonsrente som ble lagt til grunn ved Statsskog SF sitt tilbud i forbindelse med oppkjøpet av Borregaard skoger?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Spørsmålet om de forretningsmessige vurderingene, herunder kalkulasjonsrenten, som Statskog SF la til grunn ved kjøp av selskapene Borregaard Skoger AS, Borrregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA har vært diskutert i Stortinget tidligere. Jeg vil her vise både til debatten etter interpellasjonen fra representanten Gunnar Gundersen den 18. november 2010, og Stortingets behandling av Prop. 11 S for 2010–2011, om forslag til kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF den 15. desember 2010.

Jeg anser derfor at det er nødvendig å gjenta at Statskog SFs investering er gjort på rent forretningsmessig grunnlag. Før regjeringen – med forbehold om Stortingets tilslutning – ga sitt samtykke til Statskogs investeringsbeslutning, ble det innhentet en vurdering av Statskog SFs investeringsplan fra selskapet Arctic Securities. Arctic Securities ga uttrykk for at vurderingene Statskog SF har gjort, er i tråd med hvordan en kunne vente at andre kommersielle aktører ville verdsette selskapene. Avkastningskravet som er benyttet, er, ifølge Arctic Securities' uttalelse, relevant og riktig for denne type investering.

Som jeg tidligere har orientert om, er Statskog SFs vurdering av kalkulasjonsrente for de ulike verdielementene i de oppkjøpte selskapene å regne som forretningssensitiv informasjon.