Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:74 (2011-2012)
Innlevert: 12.10.2011
Sendt: 13.10.2011
Besvart: 21.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Trafikkstasjonene utsteder prøveskilt. Per i dag er prisen 240 kroner per døgn. Flere spør seg om denne prisen er satt for å dekke kostnadene ved ordningen, eller er det også slik at denne ordningen gir et overskudd.
Hvor stort er eventuelt overskuddet, hva er statens kostnad ved å administrere ordningen per skilt, og vil statsråden eventuelt redusere prisen slik at den er i samsvar med utgiftene?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ordningen med bruk av dagsprøvekjennemerker (prøveskilt), som er regulert i forskrift av 25. januar 1990 om bruk av kjøretøy § 2-7, er etablert for at et kjøretøy skal kunne flyttes, prøves, demonstreres eller kjøres i forbindelse med registrering uten å være registrert og påmontert vanlige kjennemerker. Dagsprøvekjennemerkene skal ikke uthule den ordinære registreringen av kjøretøy.

Gebyret for lån av kjennemerkene dekker Statens vegvesens kostnader knyttet til ansvarsforsikring og administrative kostnader. Forsikringspremien fastsettes i dag på bakgrunn av gjennomsnittlige erstatningsutbetalinger for de 4 siste årene pluss et prosentvis påslag til forsikringsselskapet.

Gebyrets størrelse er pr. i dag på 240 kr pr. utlånsdag. Dette er noe høyere enn det kostnadsriktige nivået, som er beregnet til å være om lag 150 kr pr. utlånsdag. Inkludert i beregningen er det lagt til grunn en forsikringspremie som i 2011 var på 9,6 mill. kr og om lag 161 000 utlånsdager (2010).

Gebyret for dagsprøvekjennemerker er satt høyere enn kostnadsriktig nivå for å unngå overforbruk og økte forsikringskostnader. Et relativt høyt gebyr fører til mindre utlån og dermed lavere forsikringspremie på grunn av færre forsikringssaker som involverer kjøretøy med dagsprøvekjennemerke. Basert på etterslepet i premieberegningen i henhold til utbetalinger, synes det å være en sammenheng mellom forsikringspremien og gebyrets størrelse. Jeg ser på denne bakgrunn ikke behov for å gjøre endringer i gebyrstørrelsen nå.