Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:84 (2011-2012)
Innlevert: 14.10.2011
Sendt: 17.10.2011
Besvart: 21.10.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Slottsplassen er en fremtredende og viktig plass i hovedstaden, både i det daglige bybildet og ved mer offisielle markeringer. Forholdene på plassen etter et regnvær er imidlertid tilnærmet uverdige. Store sår kommer til syne og grus renner nedover mot Universitetet i store mengder, i det hele tatt fremstår det hele svært lite representativt. Undertegnede tok opp spørsmålet første gang i 2006. Det ble da gitt inntrykk av at noe var på gang. Nå skriver vi høst 2011 og spørsmålet er:
Hva skjer?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Jeg er enig i at Slottsplassen har høy symbolverdi og er en viktig ferdselsåre i Oslo med stor trafikk døgnet rundt. Det er estimert at ca 1,6 mill mennesker benytter seg av Slottsplassen og Slottsparken i løpet av et år. Anslagsvis 30 tonn grus forsvinner fra Slottsplassen ved store nedbørsmengder og renner nedover Slottsbakken og til Frederiksgate. Jeg er enig i at dette er en lite tilfredsstillende situasjon for et så sentralt område.

I 2009 utarbeidet Statsbygg i samarbeid med Det kongelige hoff og Riksantikvaren et forprosjekt for rehabilitering av Slottsplassen. Et vesentlig moment i den forbindelsen var valg av toppdekke. Forprosjektet avdekket usikkerhet om i hvilken grad fortsatt bruk av et grusdekke ville medføre en reell forbedring av problemene med avrenning av grus og bortføring av regnvann fra Slottsplassen. I etterkant er det derfor foretatt nye undersøkelser og utredninger om bedre løsninger for materialvalg og metode for utbedring av Slottsplassen. Statsbygg opplyser at de snart vil være ferdige med et revidert forprosjekt basert på nye tekniske vurderinger. Jeg vil da be Statsbygg om å få oversendt forprosjektet og en nærmere saksutredning fra Statsbygg, som et grunnlag for min videre vurdering av hvilke tiltak som evt. skal iverksettes for Slottsplassen.