Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:90 (2011-2012)
Innlevert: 17.10.2011
Sendt: 18.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke enkeltsaker, enten i rapporten eller generelt, er det som ligger til grunn for statsråden sine uttalelser til Aftenposten 9.10.2011?

Begrunnelse

I Aftenposten 9.10 2011 kan man lese at statsråden vurderer å dele Datatlsynet i to, en tilsynsdel og en ombudsdel. Bakgrunnen er en Difi-rapport som er skrevet på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Dette konkrete forslaget står ikke konkret i rapporten.
Difi-rapporten sier at aktivitetsnivået i Datatilsynet er høyt, tilsynet er synlig i mediene og i den offentlige debatten, de 42 ansatte kombinerer faglig dyktighet med engasjement, arbeidsmiljøet er godt, tilsynet opptrer med den uavhengigheten som loven krever og tilsynet har siden det ble opprettet i 1978 opptrådt som en kompetent forsvarer av personvernet, i tråd med intensjonen.
Difi-rapporten viser også til omdømmemålingen som Reputation Institute (representert i Norge av Apeland Informasjon) gjorde av norsk offentlig virksomhet i 2010: Datatilsynet havnet på sjetteplass blant 50 offentlige virksomheter, og kom best ut blant tilsynene.
Men rapporten sier også at "Datatilsynet for ensidig vektlegger personvernhensyn også i saker der personvern skal avveies mot andre viktige verdier og samfunnshensyn" og at Datatilsynet "ikke skiller klart nok mellom rollene [henholdsvis tilsynsrolle og ombudsrolle] og at de til tider fremstår mer som politisk aktør enn som forvaltningsorgan".
Dette sier rapporten på bakgrunn av "enkelte eksterne informanter", men disse informantene og bakgrunnen for deres påstander er anonymisert i rapporten.
På grunnlag av dette uttaler statsråden følgende til Aftenposten på spørsmål om Datatilsynet har en egen ideologi. "Jeg har registrert det som står der. Det er ikke grunn til å stille i tvil det rapporten sier."
Som svar på Aftenposten spørsmål om rapporten antyder at Datatilsynet kan utvikle seg til en politisk aktør, svarer statsråden at "Det har vært saker der vi har sett at de har vært nær grensen."
På spørsmål om Datatilsynet har gått over grensen svarer statsråden at "Ja, det er bildet i enkelte sammenhenger, som rapporten bygger opp under."
Bakgrunnen for spørsmålet er at undertegnede klarer ikke å finne en konkret sak, hverken i rapporten eller i intervjuet med statsråden, som kan brukes for å bedømme statsrådens påstander.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Som ledd i oppfølgingen av Personvernkommisjonens rapport ”Individ og integritet” fra 2009, har FAD bedt Difi om å foreta en gjennomgang og evaluering av tilsynsmyndigheten på personvernområdet.

Difi har vurdert tilsynsmyndighetens ressurser, organisering og arbeidsmåter i forhold til lovpålagte oppgaver. Rapporten konkluderer med at tilsynet har et svært bredt nedslagsfelt og krevende oppgaver som etaten håndterer bra med de ressursene de har fått tildelt. Gjennomgående får Datatilsynet gode skussmål for faglig dyktighet og gode vurderinger.

Datatilsynet er et faglig uavhengig forvaltningsorgan og er tillagt både tilsyns- og ombudsoppgaver. Difi uttaler at det i enkelte sammenhenger som noe uklart når tilsynet opptrer i de ulike rollene, og hvor grensene for de ulike rollene går.

I tillegg mener Difi at det kan være hensiktsmessig å arbeide videre med en vurdering av tilsynets roller og den uavhengighet som loven legger til dette forvaltningsorganet.

Jeg deler Difis vurdering av at rammene for tilsynets uavhengige stilling og myndighetsutøvelsen kan være krevende. Det er viktig både for brukere av Datatilsynets tjenester og for FAD som overordnet departement at rammebetingelsene for tilsynets virksomhet er klare.

Det er dette som er utgangspunktet for min uttalelse om å vurdere deling av tilsynets ombuds- og tilsynsroller hvis disse kommer i konflikt med hverandre. Det er viktig for meg å understreke, slik jeg også har uttalt til pressen, at jeg ikke har konkludert med at dette er løsningen på den problemstillingen Difi omtaler. Jeg mener imidlertid at også et slikt alternativ hører hjemme i et videre arbeid med forvaltningspolitiske spørsmål.

Det er viktig med en bred diskusjon av disse problemstillingene. Difi arbeider for øvrig med en omfattende vurdering av uavhengige forvaltningsorganers rolle, og den betydningen deres situasjon har for forholdet mellom over- og underordnete forvaltningsorganer. Første fase av Difis arbeid med dette temaet var også hovedsak i fjorårets forvaltningspolitiske konferanse. Fase 2 i arbeidet pågår nå. Dette er et arbeid jeg følger med stor interesse.