Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:98 (2011-2012)
Innlevert: 18.10.2011
Sendt: 19.10.2011
Besvart: 25.10.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Forskriftskravet om tilgjengelighet i bygningsmassen stilles uavhengig av type bolig.
Vil statsråden vurdere om kravene til tilgjengelighet i studentboliger kan endres slik at det bare stilles krav om tilgjengelighet for en del - eksempelvis 20 prosent - av boligene?

Begrunnelse

Imidlertid er det slik at kravet om tilgjengelighet fører til økte byggekostnader, noe som gjør det enda vanskeligere for unge å få innpass på boligmarkedet. I tillegg har ikke alle boligkjøpere samme krav til tilgjengelighet. På den bakgrunn må det vurderes hvorvidt det kan lempes på regelverket slik at kravet til tilgjengelighet ikke må omfatte alle leilighetene i et nytt boligprosjekt.
Studentboliger bebos i hovedsak av personer i alderen 18-30 år, og for en kortere periode. For studentboliger slår ikke tanken om livsløpsstandard inn på samme måte. Dermed har ikke kravene om tilgjengelighet samme vekt for studentboliger som for boliger der målgruppene er personer i alle aldre.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er klar over at studentsamskipnadene og studentorganisasjonene er opptatt av denne problemstillingen og ser at det her kan være behov for forskriftsendring.

Kommunal- og regionaldepartementet har satt i gang et arbeid der vi vurderer hvordan et unntak fra tilgjengelighetskravene for studentboliger kan utformes.