Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:108 (2011-2012)
Innlevert: 19.10.2011
Sendt: 20.10.2011
Besvart: 28.10.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Lektor II-ordningen har bidratt til tettere bånd mellom skole og ressurspersoner i arbeidslivet, noe som bidrar til en styrket og mer variert undervisning for elevene.
Vil statsråden legge til rette for at ordningen også kan omfatte opplæring i yrkesfagene?

Begrunnelse

Lektor II-ordningen bidrar til at ressurspersoner i arbeidslivet kan knyttes til undervisning i ungdomsskolen og den videregående skolen i fagområder der dette virker hensiktsmessig for skolen og faglæreren. På det nåværende tidspunkt omfatter ordningen undervisning i realfagene, men det har blitt gitt uttrykk for at ordningen vurderes utvidet til å gjelde flere fagområder.
På bakgrunn av dette synes det interessant å få statsrådens vurdering på om ordningen også bør utvides til å omfatte opplæring i yrkesfagene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Lektor II- ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen/faglæreren ser dette som en mulighet for å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget. Faglærere og eksterne kompetansepersoner utvikler gjennom et formalisert samarbeid læreplanrettede undervisningsopplegg som holdes av fagpersonene.

Undervisningsoppleggene vil normalt utgjøre i størrelsesorden tre til ti undervisningstimer, dette undervisningsopplegget kan gjennomføres i skolen eller i bedriften. Foreløpig omfatter ordningen realfagene, dette fordi ordningen kom i stand gjennom et samarbeid i Nasjonalt forum for realfag, der næringslivets organisasjoner og utdanningsorganisasjonene deltar. Disse har sørget for utvikling av ordningen. Lektor II- ordningens formål er å skape interesse og økt faglig utbytte i realfagene i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Intensjonen er videre at eksterne kompetansepersoner kan tilføre kompetanse på områder innen realfagene som skolen ikke dekker selv.

Innen opplæring i yrkesfagene har vi i dag hospiteringsordninger, der det er åpnet for at videregående skoler med yrkesfag kan gjøre avtaler med instruktører eller andre i bedrifter om hospitering i skolen. Denne ordningen administreres av skoleeiere. Bedriftsrepresentanter kan gjennom dette trekkes inn i undervisningen på både yrkesfag og fellesfag.

Hovedformålet med hospiteringen er å utvikle yrkesfaglærere og instruktører/faglige ledere og bidra til å styrke fag- og yrkesopplæring. Videre ønsker jeg at dette skal øke samarbeidet skole – arbeidsliv og bidra til å se opplæringen i et sammenhengende fireårig løp. Ved å innhente erfaringer med hospitering som en metode for kompetanseutvikling for aktører som driver opplæring innen fag- og yrkesopplæringen, vil ordningen kunne utvikles og bli bedre. Det er seks fylkeskommuner som har startet opp utprøving av forskjellige modeller for hospiteringsordninger i eget fylke.

Jeg ser fram til Fafos evaluering av forsøk med ulike modeller når det gjelder hospitering for å vurdere hvordan en slik ordning kan utvikles videre. På bakgrunn av denne evalueringen vil jeg se om det er aktuelt å vurdere om lektor II- ordningen kan utvides til også å omfatte yrkesfagene.