Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:119 (2011-2012)
Innlevert: 21.10.2011
Sendt: 21.10.2011
Besvart: 28.10.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Som følge av finanskrisen trapper nå solcelleselskapet REC ned sin virksomhet i Norge. I industrikommunen Meløy kan så mye som 1000 arbeidsplasser ryke og rundt 500 vil miste jobben i Narvik. I disse to kommunene er det naturlig nok krisestemning.
Hva akter Regjeringen å foreta seg av strakstiltak for å avbøte situasjonen, og vil Regjeringen sørge at virkemiddelapparatet nå retter et hovedfokus mot disse to kommunene, og vil statsråden tilby Meløy og Narvik nye statlige arbeidsplasser eller institusjoner?

Begrunnelse

Den alvorlige situasjonen i Meløy og Narvik som følge av at solcelleselskapet REC nå trapper ned og sannsynligvis avvikler sin virksomhet, krever politisk handling og straksløsninger. Allerede er ressurspersoner fra Meløy og Narvik på søk etter andre attraktive jobber, hovedsakelig utenfor kommunen og landsdelen. Situasjonen krever at virkemiddelapparatet raskt retter et hovedfokus mot disse to kommunene. Slik at både midlertidige som permanente tiltak kan iverksettes. Situasjonen krever også at regjeringen har en god dialog med eierne av REC, slik at også selskapet ivaretar sitt "naboskap" og forpliktelser i denne perioden.
Narvik er Nord Norges teknologisenter og bør kunne tilbys økt oppmerksomhet innenfor de statlige program for energi og klimaforskning. Som følge av en kommende dobling av jernmalmproduksjon i nord Sverige kreves det nå raske statlige initiativ for å få på plass dobbeltspor på Ofotbanen, slik at Narvik skal kunne utvikles som utskipningshavn og knutepunktshavn.
Meløy er blant landets kraftproduksjonsgiganter hvor særlig statlige institusjoner som Statkraft, NVE og Statnett bør kunne bidra på en positiv måte til lokale ringvirkninger.
Å vente til fremlegging av revidert nasjonalbudsjett for 2012 med fremme forslag til tiltak, vil medføre at verdifull tid går tapt. Situasjonen krever handling nå.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har stor forståelse for den vanskelige situasjonen som Meløy og Narvik har kommet opp i som følge av nedtrappingen av REC sin virksomhet i de to kommunene. Både nærings- og handelsministeren og jeg har hatt møter med representanter fra de to kommunene og Nordland fylkeskommune. Nærings- og handelsministeren har også hatt møte med den største eieren i dag som er Orkla.

På møtet som jeg hadde med Meløy kommune og fylkeskommunen ble det opplyst at de nå jobber med å utarbeide en konsekvensanalyse som ville danne grunnlaget for en søknad om ekstraordinære omstillingsmidler. De opplyste at søknaden trolig vil være ferdig i begynnelsen på november slik at den kan sendes til Kommunal- og regionaldepartementet innen midten av november.

På møtet med nærings- og handelsministeren deltok også representanter for virkemiddelapparatet. Jeg legger til grunn at både Innovasjon Norge og SIVA følger utviklingen nøye, og bidrar til å skape alternative arbeidsplasser, nyskaping og ny vekst gjennom de ordninger og ressurser selskapene rår over. Arbeidsmarkedsmyndighetene, som også deltok på det samme møte, opplyste at de også vil følge opp de to kommunene.

Når søknaden fra Meløy kommune kommer, vil regjeringen behandle den så raskt som mulig. Dersom det er aktuelt å bidra med ekstraordinære økonomiske midler, vil saken bli fremmet for Stortinget på ordinær måte.

Når det gjelder Ofotbanen, viser jeg til samferdselsministerens svar datert 13.10.2011 på spørsmål nr. 40 fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen.