Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:149 (2011-2012)
Innlevert: 27.10.2011
Sendt: 28.10.2011
Besvart: 03.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Til Aftenposten 27. oktober sier integreringsrådgiver ved Norges ambassade i Jordan, Eva Torill Jacobsen, at hun har sett ”flere saker der barna og moren er folkeregistrert i Norge, men etterlates i opprinnelseslandet”. Samtidig hever ektemannen i Norge penger for kontantstøtte, barnetrygd og sosialstønad fra mors norske konto. ”Dermed kan ektemannen leve godt av pengene”, sier Jacobsen.
Hvorfor stanser ikke regjeringen trygdeutbetalingene når slike saker av åpenbart misbruk skjer?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det er alvorlig at kvinner og barn folkeregistrert i Norge etterlates i opprinnelseslandet. En forutsetning for at Arbeids- og velferdsetaten skal kunne gripe inn mot misbruk av ulike trygdeytelser, er at etaten faktisk kjenner til at misbruk pågår. Misbruk avdekkes oftest gjennom krontroll fra etaten eller via tips fra andre.

Jeg kan forsikre om at Arbeids- og velferdsetaten stanser utbetalingen av ytelser dersom grunnlaget for å utbetale dem ikke er til stede. Dette er en soleklar plikt, og jeg vil framheve at etaten arbeider målrettet for å forbygge og avdekke misbruk, også på grunnlag av konkrete tips i enkeltsaker. Også tips fra ansatte ved norske utenriksstasjoner vil selvsagt bli vurdert og fulgt opp. Jeg kjenner imidlertid ikke til om ambassaden i Jordan har henvendt seg til Arbeids- og velferdsetaten i tillegg til å uttale seg til Aftenposten.

Jeg vil også nevne at det i folketrygdloven (§ 21-4 fjerde ledd) er fastsatt at skoler har plikt til, rutinemessig og fortløpende, å melde fra til Arbeids- og velferdsetaten om elevers fravær som kan skyldes utenlandsopphold. Plikten retter seg mot tilfeller der elever er fraværende utover vanlige ferier. Slike meldinger kan gi etaten grunnlag for å følge opp blant annet saker om barnetrygd.

Jeg er opptatt av at misbruk skal forebygges og avdekkes. Arbeids- og velferdsetatens arbeid med å forebygge og avdekke misbruk av trygdeytelser, samt avdekke feilutbetalinger, ble styrket med 15 mill. kroner i 2011. For tiden er flere forslag om tiltak for å avdekke og forebygge misbruk på høring, og jeg vil på bakgrunn av høringsuttalelsene følge opp saken med sikte på eventuelle lovendringer i løpet av våren 2012.