Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:163 (2011-2012)
Innlevert: 31.10.2011
Sendt: 31.10.2011
Besvart: 04.11.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden garantere for at markedsregulatoren Nortura SA ikke dumper overskudd av kjøtt i utlandet tilsvarende den situasjon som vi fikk i 2010 med medfølgende halvering av tollsats for å importere for å kunne dekke etterspørsel i innenlands marked, og vil statsråden redegjøre for hvordan han vil sikre at norske forbrukere skal kunne få ta del i overskudd i kjøttproduksjonen gjennom en rimeligere pris?

Begrunnelse

Nortura Totalmarked sine prognoser for 2012 pr september 2011 viser at overskudd av gris ser ut til å fortsette ut 2011 og i 2012. Prognosen viser at en vil få et overskudd på markedsbalansen på gris på 4.700 tonn. Markedsregulatoren dumpet i 2010 store mengder med svinekjøtt til Ukraina til under 10 kroner kiloen. Konsekvensen ble at regjeringen måtte halvere tollsatsen på gris for å sikre norske forbrukere ribbe til jul.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Ved jordbruksoppgjørene fastsettes det målpriser, som også er maksimalpriser som gjennomsnitt for året. Jordbruket har det økonomiske ansvaret for overproduksjon. Selv relativt små vareoverskudd kan gi stor reduksjon i pris. Stortinget har fastsatt at landbrukssamvirket har ansvar for at målprisene skal kunne oppnås, og at markedsregulering skal være et virkemiddel for samvirket til å kunne gjennomføre dette.

I 2010 hadde vi en overproduksjon av norsk svinekjøtt og det ble eksportert 3.100 tonn gris. Denne reguleringseksporten ble gjennomført for å bidra til at svineprodusentene skulle kunne oppnå en pris i samsvar med Stortingets forutsetninger. Jeg vil i denne sammenheng understreke at markedsreguleringen gir fordeler for alle primærprodusenter, ikke bare de som leverer til landbrukssamvirket.

I perioden før jul 2010 etterspurte dagligvarehandelen et vesentlig større kvantum av ribbe jamført med tidligere år. Salget av ribbe startet tidligere enn normalt, og ribbe ble brukt som lokkevare i konkurranse mellom dagligvarekjedene om å tilby lavest pris. Nortura og de øvrige slakteriforetakene kunne vanskelig forutse en så stor salgsøkning for ribbe som dette ga. For å øke tilbudet av norsk ribbe, ble den løpende slaktekapasiteten for gris utnyttet fullt ut, samtidig som frossen slaktet gris ble tatt ut fra reguleringslagrene. Jeg vil i denne sammenheng også minne om at kun om lag 15 prosent av grisen brukes til ribbe, mens industrien nødvendigvis må finne anvendelse og avsetning for alt kjøttet.

Disse tiltakene var imidlertid ikke tilstrekkelig til å dekke den uventede og store etterspørselen. Det ble derfor behov for import for å dekke opp behovet for fersk ribbe, selv om det var et overskudd av svinekjøtt for øvrig i det norske markedet. På dette grunnlag søkte Nortura som markedsregulator Statens landbruksforvaltning (SLF) om adgang til import av fersk ribbe til nedsatt toll. Nortura beregnet et udekket behov på mellom 400 og 500 tonn norsk ribbe/sideflesk med bein.

For enkeltprodukter og i perioder med for lite norske varer i markedet, kan SLF sette ned tollsatsen i henhold til Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer. SLF vedtok en reduksjon av tollsatsene for kjøtt av svin (ferskt/kjølt sideflesk) for perioden 30.11.-23.12.10 for å legge til rette for at matvarebutikkene skulle ha nok ribbe for å dekke etterspørselen.

Markedsregulator Nortura har nylig mottatt informasjon om at dagligvarekjedene også før jul i 2011 vil etterspørre ekstra store kvanta av ribbe. Nortura har derfor satt i verk særskilte tiltak for å dekke etterspørselen med norsk ribbe.

Det er fortsatt et overskudd av svinekjøtt totalt sett. For å håndtere dette overskuddet gjennomføres det reguleringseksport av gris, men før eksport skjæres nå ribba fra slaktet, nettopp for å bidra til bedre markedsdekning av ribbe. Nortura har i år inngått samarbeid med den øvrige kjøttbransjen om nedskjæring av gris. Dette gjelder både for fersk vare og for frossen gris fra markedsregulators reguleringslager. Den øvrige kjøttbransjen kan kjøpe helt slakt fra Nortura og returnere overskudd av øvrige deler av grisen til markedsregulator etter at bl.a. ribba er fjernet.

Tiltakene som er satt i verk forventes å redusere omfanget av reguleringseksporten med ca. 1.000 tonn, og øker tilgangen på norsk ribbe med 400 - 600 tonn. Til tross for disse tiltakene legger Nortura til grunn at det også i år vil bli behov for en viss import av ribbe for å dekke forventet etterspørsel. Nortura har derfor søkt SLF om adgang til en begrenset import av fersk ribbe til nedsatt toll for perioden 14.11.-18.12.11.

Når det gjelder spørsmålet om rimeligere pris på kjøtt til forbruker knyttet til overskuddet i markedet, vil jeg vise til at det er kun for gris at vi har et større overskudd av norsk vare. Innledningsvis i mitt svar har jeg redegjort for fastsettingen av målpris og at markedsregulering skal være et virkemiddel for at norsk jordbruk skal kunne oppnå priser i samsvar med Stortingets forutsetninger.

Jeg vil videre vise til at det er Omsetningsrådet som etter omsetningsloven er ansvarlig for markedsreguleringen av jordbruksvarer, og som må vurdere hvilke tiltak som til enhver tid vil være mest kostnadseffektive for å nå målene som er satt for markedsreguleringen.