Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:154 (2011-2012)
Innlevert: 27.10.2011
Sendt: 28.10.2011
Besvart: 03.11.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Omtrent 10 % av alle bønder har vært utsatt for uhell med personskade i løpet av det siste året. Tallet kan være høyere og variere i deler av landet.
Hva vil statsråden bidra med for å redusere antall personskader i landbruket?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Landbruket er belastet med mange ulykker, også sammenlignet med andre næringer der fysisk arbeid er en forutsetning, som for eksempel i bygg- og anleggsbransjen og i petroleumsnæringen. Over mange år er det blitt brukt betydelige ressurser på å bedre HMS-arbeidet i landbruket, uten at dette har ført til dokumenterbar nedgang i antall ulykker.

I jordbruksoppgjøret 2009 ble det derfor vedtatt å gjøre en større gjennomgang av HMS i landbruket. Dette resulterte i en arbeidsgrupperapport; ”Helse, miljø og sikkerhet i landbruket, organisering og arbeidsformer”. Gjennomgangen viser bl.a. at landbruksutøverens kompetanse og holdninger er viktige områder å ta tak i.

Med utgangspunkt i rapportens anbefaleringer er følgende tiltak igangsatt:

1. Etablering av Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket. Svært mange organisasjoner og institusjoner arbeider med HMS i landbruket, men det er behov for å se innsatsen i sammenheng og dermed få synergieffekter av arbeidet. Jeg leder selv forumet, som for øvrig består av medlemmer fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbrukets HMS-tjeneste, Matmerk, Norsk landbruksrådgiving, forsikringsbransjen, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og Norske landbrukstjenester.

2. Det er igangsatt et forskningsprosjekt med kostnadsramme 12,2 mill. kroner, innvilget i 2010. Hovedformålet er å fremskaffe ny kunnskap om sikkerhetskulturen, arbeidshelsen til aktørene og ulykker for videre å redusere antall ulykker i norsk landbruk. Norsk senter for bygdeforskning er prosjektleder, og de samarbeider med Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim og International Research Institute of Stavanger.

3. Lansering av en ny kampanje for HMS i landbruket. Bak kampanjen står Landbrukets HMS-tjeneste, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk landbruksrådgiving, Norske landbrukstjenester, Landbrukets brannvernkomite, Gjensidige og Matmerk. Kampanjen er praktisk rettet, og det legges stor vekt på å fange bondens interesse. Landbruks- og matdepartementet har i forbindelse med jordbruksoppgjøret bevilget 1 mill. kroner til kampanjen for 2012.

4. De samme aktørene i samarbeid med Fellesforbundet, arbeider også med å opprette et eget Landbrukets HMS-utvalg.

I tillegg gjennomfører Landbrukets HMS-tjeneste kurs i praktisk HMS-arbeid. Mer enn 10.000 har gjennomført kurset.

Dette er et spørsmål som jeg har vært og er meget opptatt av. Arbeidsområdet er også meget krevende.

Jeg har likevel store forventninger til at tiltakene nevnt ovenfor skal gi resultater, både på kort og noe lengre sikt, og jeg vil følge nøye med på utviklingen framover.