Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:171 (2011-2012)
Innlevert: 01.11.2011
Sendt: 01.11.2011
Besvart: 08.11.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I oktober 2011 ble det kjent at Nor Lines nå skal bygge to naturgassdrevne miljøskip som skal brukes til transport til og fra Norge samt langs hele norskekysten. Bruk av naturgass gir kraftig forbedring i miljøregnskapet for allerede miljøvennlig transport. Utslipp av NOx blir redusert med 90 % og svovel- og partikkelutslipp fra drivstoff elimineres. Miljøskipenes volum og derved bruttotonnasje økes. Da øker også avgiftene til Kystverket.
Hva vil statsråden gjøre for å redusere avgift på moderne miljøvennlige skip?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Kystverkets avgifter er delt inn i losavgiftene som dekker kostnadene til lostjenesten, kystavgiften som dekker en andel av utgiftene til statlige navigasjonsinstallasjoner og sikkerhetsavgiftene som dekker driftsutgiftene ved trafikksentralene i Horten, Brevik, Fedje og Kvitsøy.

I oppbyggingen av Kystverkets avgifter er det lagt til grunn at disse skal være kostnadsorienterte samt at det skal tas hensyn til de ulike fartøyenes betalingsevne. Avgiftene øker med fartøyenes størrelse, da dette vilkåret anses å ha sammenheng med fartøyenes inntjeningsevne. Kystverkets avgifter skal i første rekke ivareta de inntjeningskrav som stilles til etaten gjennom fremleggelsen av statsbudsjettet. I forbindelse med innføring av NOx-avgiften ble det konkludert med at det var mest hensiktsmessig å gjennomføre dette uten å inkludere Kystverkets avgifter i opplegget.

I regjeringas budsjettforslag for 2012 er sjøtransportens konkurransevilkår styrket ved at kystavgiften er redusert med 50 pst., som utgjør i overkant av 30 mill kroner. Siden 2010 har regjeringa redusert Kystverkets avgifter med 90 mill kroner, gjennom gradvise reduksjoner i kystavgiften og fjerning av sikkerhetsavgiften for havnene. Ytterligere reduksjoner i avgiftsbelastningen må følges opp gjennom de årlige budsjettprosesser.

Videre har regjeringa besluttet at det skal nedsettes et offentlig utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av lostjenesten med regelverk. Utvalget skal utrede lostjenestens omfang og organisering. Videre skal utvalget se lostjenesten i sammenheng med andre ulykkesforebyggende tiltak. Lostjenesten skal også vurderes i forhold til den teknologiske utviklingen, både på land og på fartøyene.

I oppfølgingen av utvalgets konklusjoner om lostjenestens omfang og organisering, vil det være naturlig også å vurdere hvordan lostjenesten skal finansieres. Jeg vil derfor avvente utvalgets rapport før det tas stilling til spørsmål om endringer i utformingen av Kystverkets avgifter.