Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:176 (2011-2012)
Innlevert: 01.11.2011
Sendt: 01.11.2011
Besvart: 07.11.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Er miljø- og utviklingsministeren kjent med de forhold som omtales i Aftenposten 29. oktober vedrørende norsk bistand til Tanzania, og hva vil han konkret gjøre for å bringe forholdene i orden både i denne saken og i lignende forhold andre steder?

Begrunnelse

Aftenposten avslører lørdag 29. oktober en bistandsskandale som har fått utvikle seg i Tanzania uten særlig inngripen fra norske myndigheter. Til tross for at store beløp har forsvunnet i korrupsjon har man fra norsk side i liten grad tatt affære og bare 750 000 kroner er tilbakebetalt. Ifølge avisen skal så mye som 150 millioner kroner av en totalkostnad på 300 millioner til et utviklingsprogram forsvunnet i korrupsjon.
Ifølge avisen så skal miljø- og utviklingsministeren ha lovet 500 nye bistandsmillioner til landet samtidig som Norge forhandlet med landet om tilbakebetaling av misbrukte midler.
Dersom dette medfører riktighet står det i grell kontrast til regjeringens uttalte målsetning om å slå ned på og bekjempe korrupsjon. Det harmonerer også svært dårlig med miljø- og utviklingsministerens uttalelser på høringen i Stortinget 25. oktober der fokus var på Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand.
Dersom Aftenpostens oppslag medfører riktighet viser det at norsk bistands- og utviklingspolitikk er fullstendig ute av kontroll, og det forventes derfor at miljø- og utviklingsministeren griper inn og bringer de omtalte forhold til opphør.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg vil først vise til spørsmål til skriftlig besvarelse om samme sak fra stortingsrepresentant Peter N. Myhre (Frp) i januar 2010. Korrupsjonen som ble avdekket i det norskstøttede naturressursprogrammet i Tanzania i 2007 har også tidligere vært oppe til debatt i Stortinget i muntlig spørretime 2. april 2008. Saken har altså vært kjent lenge.

Aftenposten setter nå søkelys på bruken av norsk bistand samt utvikling i fattige land i en serie artikler. En kritisk presse er åpenhetens beste venn og korrupsjonens verste fiende. Derfor er det svært verdifullt at Aftenposten stiller kritiske spørsmål ved måter norske bistandsmidler anvendes på.

Samtidig er det enkelte fakta i denne saken som ikke er kommet tydelig nok fram. Management of Natural Resources Programme i Tanzania var et stort program som gikk over flere avtalefaser i tiden 1994-2006. Målet var at Tanzania skulle bli bedre til å forvalte sine store naturressurser, og det ble regelmessig rapportert om gode faglige resultater. Gjennom sluttevaluering og revisjon av programmet i 2006/07 ble det imidlertid slått fast at kontrollen med pengene ikke hadde vært god nok, penger var blitt brukt i strid med avtalen. Dette ledet til en grundig gjennomgang av regnskapene. Ambassaden i Dar es Salaam engasjerte eksterne revisorer som gjorde jobben sammen med regnskapsavdelingen i det ansvarlige departement i Tanzania.

Gjennom denne prosessen ble det dokumentert at 2,8 milliarder tanzanianske shilling, det vil si om lag 11 millioner kroner, var brukt i strid med avtalens bestemmelser. Dette omfattet urettmessig innbetaling av moms, utbetaling av kosttilskudd og lønninger, samt utgifter det ikke fantes dokumentasjon for. Etter langvarige forhandlinger ble hele beløpet på omlag 11 millioner kroner tilbakebetalt til Norge i fjor høst. Tidlige spekulasjoner gjengitt i Aftenposten gikk på at inntil 150 millioner kroner var blitt misbrukt. Men ingen revisjonsrapport som er lagt fram kan dokumentere slike påstander.

I tråd med prinsippet om nulltoleranse ble samarbeidet med det ansvarlige departementet for programmet stanset da misbruket ble oppdaget. Etter at de misbrukte pengene ble betalt tilbake har det vært en normalisering av forholdet til dette departementet, men noen nye avtaler er så langt ikke blitt inngått. Det var aldri aktuelt å stanse hele samarbeidet med Tanzania på grunnlag av denne saken. Budsjettstøtte blir fremdeles gitt. Årets budsjettstøtte til Tanzania ligger på 200 millioner kroner. Tanzania har forpliktet seg skriftlig til å føre en aktiv kamp mot korrupsjon i avtalen med Norge og de 11 andre giverne av budsjettstøtte. Den forpliktelsen blir fulgt tett opp i den politiske dialogen mellom giverne og tanzanianske myndigheter.

Til siste del av spørsmålet fra representanten Vaksdal vil jeg på generelt grunnlag understreke at oppfølgingen av all norsk bistand må være tett, for å sikre at midlene blir brukt etter hensikten. Som for alle andre investeringer er det risiko knyttet til bistand. Kontrollen kan aldri bli så sterk at risikoen blir null. Dessuten er det et mål med utviklingssamarbeidet at fattige land skal styre seg sjøl. Da må deres institusjoner og systemer forbedres. Derfor må vi håndtere utfordringene i utviklingssamarbeidet samtidig som de fattige landene selv sitter i førersetet.

I de senere år er det satt inn ekstra tiltak for å redusere risikoen for misbruk av midler. Det er innført helt nye og standardiserte systemer for tilskuddsforvaltningen, inkludert felles håndbøker, regelverk, maler og felles elektronisk system. Dette har ført til et bedre og mer standardisert system for hele tilskuddsforvaltningen. I tillegg til dette er det etablert en sentral kontrollenhet og en egen seksjon for anskaffelser. Vi har også Norads kvalitetssikringsarbeid når det gjelder bistanden, og Norads egen, selvstendige evalueringsvirksomhet som gjelder bistanden. Det arbeides kontinuerlig for å gjøre systemene for oppfølging og kontroll av bistandsmidlene så sikre som mulig. Dette gjelder i høyeste grad også i samarbeidet med Tanzania.