Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:181 (2011-2012)
Innlevert: 02.11.2011
Sendt: 02.11.2011
Besvart: 10.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å forenkle saksbehandlingen i Nav, slik at personer med hjelpebehov får en best mulig tilrettelegging, og mener statsråden at en praksis som den som er beskrevet under fremstår som hensiktsmessig?

Begrunnelse

Jeg er orientert om en situasjon der en mor til 2 barn med store hjelpe- og pleiebehov, har vært i kontakt med NAV angående bil som må tilpasses barnas behov. Det ene barnet har fått innvilget type 1 kjøretøy som isolert sett er tilstrekkelig for dette barnet. Når det andre barnet nå også har behov for tilpasset kjøretøy har mor bedt om et kjøretøy type 2, slik at hun kan ta med begge barna samtidig. Etter det undertegnede er kjent med vil også dette andre barnet ha rett på tilpasset bil. Slik systemet da tolkes kan altså mor få tilbud om to ulike typer 1 bil, og slik bli sittende med 2 biler til disposisjon. Hun kan derimot med denne situasjonen ikke ta med begge barna samtidig, ettersom det ikke lar seg gjøre og tilpasse type 1 bil til begge barnas behov, med bakgrunn i plassmangel. For meg fremstår det underlig dersom en slik praksis er etablert. Det fremstår i denne anledning som svært byråkratisk og lite fornuftig å ikke tilpasse behovet til denne familien, mens NAV altså åpner for tildeling av 2 ulike biler.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Representanten Kjos stiller spørsmål vedrørende forenklinger i saksbehandlingen på hjelpemiddelområdet i Arbeids- og velferdsetaten, dvs. ved landets hjelpemiddelsentraler.

Henvendelsen springer ut av en konkret sak, som dreier seg om tilståelse av bil gjennom folketrygden. Jeg kjenner ikke til saken representanten Kjos viser til utover det som er framgår av henvendelsen. Jeg kan derfor ikke uttale meg om den konkrete saken, eller si noe nærmere om hvorfor saksgangen har vært som den har.

Jeg kan imidlertid redegjøre kort om regelverket for stønad til bil der flere personer i samme husstand fyller vilkårene for rett til stønad til bil. Reglene om stønad til bil er hjemlet i lov om folketrygd kapittel 10, og nærmere i forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel. Som utgangspunkt gis det ikke stønad til mer enn én bil i hver husstand da en brukers transportbehov som regel vil være avhjulpet på en tilfredsstillende måte gjennom ett kjøretøy i husstanden. Der flere brukere fyller vilkårene for rett til stønad til bil i samme husstand, vil dette normalt løses ved at én bil tilpasses, i den grad det er nødvendig og hensiktsmessig, til begge brukerne. I en sak som den representanten viser til, vil den normale løsningen dermed være at det gis stønad til én bil, og at denne tilpasses slik at begge barna kan benytte bilen.

Stønad til spesialtilpasning til flere brukere vil kunne gis uavhengig av om det gis stønad til bil i gruppe 1 (tilskudd til ordinær bil) eller gruppe 2 (lån til spesialtilpasset såkalt kassebil).

Jeg har tidligere varslet Stortinget om at det skal gjennomføres en evaluering av bilstønadsordningen som ble innført i 2003. Regelverket for stønad til bil er til dels komplisert. Jeg vil etter at evalueringen er gjennomført vurdere både hvorvidt det er mulig å gjøre forbedringer og forenklinger i saksbehandlingen, samt også hvorvidt det bør gjøres endringer i regelverket.