Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:184 (2011-2012)
Innlevert: 02.11.2011
Sendt: 03.11.2011
Besvart: 11.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Fortsatt er det en del støy og uro på hvor ny firefelts E6 ved Åkersvika ved Hamar skal gå.
Kan statsråden bekrefte at ny trasé vil følge eksisterende E6?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringen har i arbeidet med ny trasé for E6 utenfor Hamar lagt til side Vegdirektoratets alternativ B. Alternativ B innebærer at E6 legges i ny trasé, delvis i reservatets ytterkant. Regjeringen mener at dette alternativet innebærer for store ulemper for folk som bor i Ridabu.

Vegdirektoratets alternativ A innebærer at vegen følger dagens trasé, men med utvidelse til fire felt. Spørsmålet om alternativ A kan gjennomføres innenfor rammen av naturmangfoldloven skal vurderes av Lovavdelingen i Justisdepartementet.

Saken sluttbehandles i regjeringen etter at Lovavdelingen har uttalt seg.