Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:194 (2011-2012)
Innlevert: 03.11.2011
Sendt: 03.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Står miljøvernministeren inne for olje- og energiministerens uttalelser vedrørende oljesand til The Globe and Mail 2. november 2011?

Begrunnelse

I en artikkel på det canadiske The Globe and Mail (www.theglobeandmail.com) 2. november 2011 gir olje- og energiminister Ola Borten Moe støtte til utvinning av canadisk oljesand og de canadiske myndigheters tillatelser til dette. I samme artikkel kommer det også frem at han mener miljøbevegelsen ikke gir et korrekt bilde av de miljømessige sidene ved oljesand.
Videre kommer det frem at olje- og energiministeren vil kjempe mot at EUs drivstoffdirektiv skal inneholde et forbud mot import av produkter basert på oljesand, fordi "verden trenger mer canadisk råoljeproduksjon", at "direktivet hverken er vitenskaplig eller transparent" og at "noen europeiske råoljekilder kan gi nesten like store CO2-utslipp som oljesandproduksjon".

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen har ikke tatt stilling til Kommisjonens forslag ennå, og Norge har derfor ennå ingen offisiell posisjon til forslaget.

For øvrig vil jeg gjerne benytte anledningen til å rydde opp i noen misforståelser som er blitt gjengitt i media om denne saken. Selve drivstoffkvalitetsdirektivet ble vedtatt i EU i 2009. Diskusjonen nå handler om metodikken for beregning av blant annet klimagassbelastningen for fossile drivstoff. Formelt vil dette være et følgedirektiv til drivstoffkvalitetsdirektivet. EU-kommisjonen har kommet med et forslag til dette direktivet, som på fagspråket vil være en såkalt implementeringsforordning i form av et kommisjonsdirektiv.

I forslaget legger Kommisjonen opp til at beregningene av klimagassbelastning for de fossile drivstoffene baseres på standardverdier fordelt på noen forskjellige kategorier. Det er foreslått tolv ulike kategorier, til dels oppdelt videre i henholdsvis diesel/gassolje og bensin, med tilhørende standardverdier. En av disse kategoriene er foreslått som drivstoff fra naturlig bitumen, som inkluderer oljesand/tjæresand. Forslaget for denne kategorien er en høyere standardverdi enn for eksempel drivstoff fra konvensjonelle råoljer. For de kategoriene som har høyere standardverdier enn for drivstoff fra konvensjonelle råoljer er det anledning til å bruke lavere klimagassbelastningsverdier for reell belastning gjennom dokumentasjon.

Disse beregnete klimagassbelastningene skal brukes for å vurdere om man har nådd det nye målet i drivstoffkvalitetsdirektivet om en 6 prosents reduksjon i samlet klimagassbelastning i et livsløpsperspektiv innen 2020. Landets forbruk av drivstoff og transportenergi til veitrafikk, ikke-veigående mobile maskiner og fritidsfartøy skal sammenliknes med en basisverdi for 2010 for fossile drivstoff. EU-kommisjonen har basert forslaget til standardverdier på utredninger og vitenskaplig arbeid.

Kommisjonsforslaget er nå til vurdering og behandling i den særskilte komiteen opprettet under drivstoffkvalitetsdirektivet. Etter at saken er ferdigbehandlet i komiteen og de har stemt over forslaget, går saken videre til behandling i Europaparlamentet og Rådet iht. de fastsatte reglene for slike komitologiprosesser. Norge har ingen formell rolle i EUs drøftinger fremover.