Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:207 (2011-2012)
Innlevert: 07.11.2011
Sendt: 08.11.2011
Besvart: 16.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Igjen har det skjedd en tragisk ulykke med dødelig utgang på den ulykkesbelastede E16 mellom Bergen og Voss. Bare siden januar i år har syv personer blitt drept på denne relativt korte strekningen. Staten vegvesen har satt ned en arbeidsgruppe som arbeider med saken, men lite vil skje før 2018, vesles det. Man skylder på lange planprosesser. Dette er ikke holdbart.
Hva konkret vil statsråden foreta seg for stoppe denne uhyggelige utviklingen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har fokus på den ulykkesbelastede strekningen, og ser svært alvorlig på situasjonen. Det er et mål snarest å iverksette tiltak som reduserer antall drepte og hardt skadde, slik at strekningen minst blir like trygg som andre vegstrekninger i fylket.

Jeg har fått opplyst fra Statens vegvesen at de er i ferd med å sluttføre en rapport som behandler ulykkessituasjonen på E16 Voss – Trengereid i forhold til tiltak spesielt rettet mot møteulykker. Rapporten skal inneholde en prioritert liste over forslag til strakstiltak. Mulige strakstiltak er det også redegjort for i mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 1784 og svar på spørsmål nr. 2 i spørretimen 12.10.2011, begge fra representanten Sortevik.

Region vest vil nå starte utbedring av strekningen. Den ulykkesanalysen som er gjennomført har gitt grunnlag for å innføre følgende tiltak:

- Nedsatt fartsgrense på deler av strekningen til 70 km/t

- Hvitkalking1 i tunneler (ca. 25-30 tunneler)

- Sinusoppmerking 2 på deler av strekningen

- Utbedring av enkelte kurver. Aktuelle tiltak er retningsmarkering, utbedre rekkverk og tverrfall.

- Belysning mellom tunnelene. Det er foreløpig sett på 8 delstrekninger som er aktuelle.

- Diverse skilting. Det vurderes friteksttavler som kan omtale “antatt kjøretid” og “spesielle kjøreforhold”

- Utbedring av sideterreng/rekkverk bl.a. på steder med for korte rekkverk og med feil avslutning.

Arbeidet vil bli startet opp så snart været tillater og de nødvendige grunnavstøtinger er utført. Region vest tar sikte på å gjennomføre strakstiltakene i 2012. Kostnaden er stipulert til 25 mill. kr.

1 Hva er hvitkalking?

Tunnelveggene hvitkalkes slik at tunnelrommet blir mye lysere. Dette kan enten bare gjøres i inngangssonene eller i hele tunnelen. Dette er ikke en erstatning for belysning i tunnelen, men et supplement. Med hvitkalking er det lettere å lese kurvaturen og geometrien i tunnelen.

2 Hva er sinusfresing?

Sinusfresing er et tiltak mot møteulykker. Det freses ned et 50 cm bredt spor i midten av vegen (med form som en sinusbølge). Dette gir en vibrerende effekt inni kjøretøyet dersom dekket kommer oppå fresen. Sinusfresing gjøres kun på “nytt” dekke og kun på strekninger hvor vegbredden er minst 7,5 meter. Dette tiltaket må derfor ses i sammenheng med dekkeprogrammet for 2012 som ennå ikke er ferdigstilt.