Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:215 (2011-2012)
Innlevert: 09.11.2011
Sendt: 09.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Kan statsråden redegjøre for forskjellen i krav til ansettelsesforhold, og dets omfang i Tjenestemannsloven, kontra Arbeidsmiljøloven, generelt og spesielt, ved universitet og høyskoler, med unntak av blant annet vitenskapelige stillinger og stipendiatstillinger?

Begrunnelse

Det har ved flere anledninger vært satt fokus på tilsettingsforhold ved utdanningsinstitusjoner, der det har vært brukt midlertidige tilsettinger i flere omganger, over lengre tid, i ulike stillingskategorier for samme person. I den forbindelse virker det som om det er en gråsone, for når man er omfattet av den ene eller andre loven, som regulerer tilsettingsforholdet. Det stilles spørsmålstegn ved hvilke vurderingskriterier som legges til grunn og eventuelt når de er oppfylt ved blant annet følgende situasjoner: For det første når det gjelder den ansattes rettigheter ved fortrinnsrett til stilling og for det andre ved krav til fast tilsetting på bakgrunn av forutgående midlertidig tilsetting.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Spørsmålet berører, foruten mitt ansvarsområde, også fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren, som har ansvaret for tjenestemannsloven, og kunnskapsministeren, som har ansvaret for universitets- og høyskoleloven.

Spørsmålet er svært omfattende og jeg vil derfor begrense meg til å nevne at hovedregelen både i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og universitets- og høyskoleloven er at arbeidstaker skal ansettes fast.

I alle de tre lovene er det gitt muligheter for å ansette arbeidstakere midlertidig. I hvilke situasjoner arbeidstakerne kan ansettes midlertidig, varierer imidlertid noe avhengig av om det er arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven eller universitets- og høyskoleloven som regulerer forholdet.

Avtale om midlertidig ansettelse kan etter arbeidsmiljøloven inngås når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), for praksisarbeid eller for deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten og for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten. Som utgangspunkt har midlertidig ansatte, som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse, fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Arbeidstaker har som hovedregel rett til fast ansettelse etter fire års midlertidig ansettelse.

Etter tjenestemannloven kan det ansettes midlertidig dersom tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag, dersom arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs, dersom tjenestemannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar), dersom tjenestemannen skal være aspirant eller elev ved etatsskole, dersom tjenestemannen skal tjenestegjøre i utdanningsstilling eller dersom tjenestemannen skal tjenestegjøre i åremålsstilling. Som hovedregel får midlertidige tilsatte tjenestemenn såkalt sterkt oppsigelsesvern etter fire år. I universitets- og høyskoleloven kapittel 6 er det gitt særlige bestemmelser om adgang til midlertidig ansettelse for bestemte situasjoner, herunder ansettelse på åremål, og midlertidig ansettelse i undervisnings- og forskningsstillinger.