Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:218 (2011-2012)
Innlevert: 09.11.2011
Sendt: 10.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): I statsbudsjettet foreslår regjeringen å innføre en ny ordning som gir direkte driftsstøtte til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet og den tidligere ordningen fjernes, uten at det gis noen forklaring på hvorfor dette er nødvendig. Den nye ordningen sidestiller etablerte organisasjoner med nyopprettede.
Hvorfor etableres det en ny støtteordning og hvilke konsekvenser får den nye støtteordningen?

Begrunnelse

Kristelig Folkeparti mener at frivillige organisasjoner gjør en svært viktig jobb på integreringsfeltet. Vi opplever at flere etablerte organisasjoner nå opplever en stor usikkerhet i forhold til de endringene som regjeringen kommer med i statsbudsjettet og at informasjonen knyttet til endringene har uteblitt.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: I forslag til Statsbudsjett 2012 kap 821 post 71 foreslår regjeringen å gi tilskudd til Nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet. Fordeling av tilskudd til ressursmiljøene foreslås gjort gjennom øremerking i statsbudsjettet. Dette erstatter tilskuddsordningen Tilskudd til landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet.

Omleggingen begrunnes i BLDs Prop. 1 S (2011-2012) under delmål 2.6, Strategiar og tiltak for 2012 på følgende måte.

”Organisasjonane som tidlegare har fått støtte som landsdekkjande, er særs ulike når det gjeld formål, arbeidsform og organisering, slik at det er vanskeleg å vurdere måloppnåing og støttebeløp. For å sikre ei fleksibel ordning som gir rom for fornying og breidde i organisasjonslandskapet, og som sikrar innvandrarbefolkninga ei stemme, vil departementet leggje om ordninga.”

Organisasjonene har stort sett vært stiftelser og ikke medlemsbaserte. De har tradisjonelt hatt en viktig rolle som stemmer for innvandrerbefolkningen i den offentlige debatten og har vært en kilde til alternativ kunnskap og erfaringsformidling. Gitt organiseringen av feltet har det imidlertid vist seg vanskelig å bruke fordelingskriteriene i tilskuddsordningen aktivt og å vurdere søknadene i henhold til gjeldende regelverk. Organisasjonene har vært svært ulike med hensyn til formål, arbeidsform og organisering. Det har dermed vært vanskelig å vurdere måloppnåelse og støttebeløp. Det har også vært vanskelig å forene tilskuddsordningen med føringer fra Stortinget knyttet til tilskudd til enkeltorganisasjoner.

Forslag til fordeling av støtte for 2012 er derfor gjort gjennom en skjønnsmessig prioritering i tråd med Finansdepartementets veileder Etablering og forvaltnings av tilskuddsordninger i staten kap 3.2 og Bestemmelser om økonomistyring i staten kap. 6.4.2. a).

Hvis Stortinget slutter seg til forslaget, vil endringen medføre omfordeling av støtte mellom organisasjonene, hvor blant annet arbeid mot diskriminering er prioritert. Dette har bl.a. medført at to nye ressursmiljøer nå får støtte over posten.