Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:231 (2011-2012)
Innlevert: 10.11.2011
Sendt: 11.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Undertegnede viser til Harstad Tidende 10. november og den kritikk som fremkommer mot barnevernet i Harstad kommune. Det fremkommer i saken at den nåværende politiske ledelse ikke ønsker å bidra til å løse konflikten og den frustrasjon som er til de ansatte i barnevernet.
Hva vil statsråden gjøre for å forbedre situasjonen for barnevernet i Harstad kommune?

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Jeg ser at artikkelen i Harstad Tidende den 10.11.11 omtaler en konflikt om arbeidsforholdene til de ansatte i barneverntjenesten i kommunen. Det går fram av artikkelen at seks ansatte deler på tre kontorer og at enkelte andre er plassert i kummerlige kontorer. Verneombudet mener dette bl.a. fører til etterslep av et økende antall barnevernsaker og kan føre til at sykefraværet øker.

Barnevernloven regulerer ansvaret for hvilke oppgaver kommunen har og hvilke oppgaver staten har for barneverntjenesten. Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til et statlig organ, jf. § 2-1 i barnevernloven.

Departementet har et overordnet ansvar for at barnevernregelverket blir anvendt riktig og på en måte som fremmer barnevernlovens formål. Det er fylkesmannen som skal føre tilsyn med at den kommunale barneverntjenesten utfører sine oppgaver etter loven. Statens helsetilsyn har det overordende faglige tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner.

Dersom situasjonen i Harstad innebærer at kommunen ikke oppfyller sine plikter etter barnevernloven er det Fylkesmannen i Troms sin oppgave å påtale dette.

Departementet har kontaktet Fylkesmannen i Troms om saken, og jeg vil også sende kopi av dette brevet til Fylkesmannen i Troms og Statens helsetilsyn slik at de er orientert om spørsmålet fra representanten.