Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:243 (2011-2012)
Innlevert: 10.11.2011
Sendt: 11.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av justisminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Har regjeringen oppnevnt en hurtigarbeidende tiltaksgruppe med mandat til å gjennomføre strakstiltak i form av nødvendige forbedringstiltak sett i lys av de erfaringene man har fått etter 22. juli?

Begrunnelse

Etter de tragiske hendelsene utenfor regjeringsbygget og på Utøya forventet mange initiering av nødvendige strakstiltak. Av erfaring så viser PST til den erfaringen at det ofte kan komme nye terroraksjoner i kjølevannet av en terrorhandling. Denne kan komme fra ulike miljøer men PST har påpekt overfor Stortinget at trusselbildet fra radikale miljøer er like stort, om ikke større enn før den 22.juli. Dette gir grunn til bekymring om vi som nasjon står godt nok rustet til å takle en alvorlig hendelse på nytt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er legitimt å stille spørsmål om hvilke tiltak som er iverksatt for styrket samfunnssikkerhet og beredskap etter angrepet 22. juli mot regjeringskvartalet og Utøya. Der vi ser forbedringspunkter er det ingen grunn til å vente. Jeg vil i denne sammenheng vise til blant annet etableringen av en militær helikopterberedskap på Rygge fra 1. oktober som etter anmodning kan yte administrativ transportbistand til politiet, forslaget om å styrke helikoptertjenesten i politiet, styrking av PST knyttet til informasjon fra åpne kilder og regjeringens arbeid med å opprette et nytt beredskapssenter i Oslo for politiet.

Jeg minner om at det var enighet mellom regjeringen og alle de politiske partiene på Stortinget om å oppnevne en kommisjon for å gjennomgå angrepene på regjeringskvartalet og Utøya. Kommisjonen skal kartlegge alle relevante sider ved hendelsesforløpet, og avgi sin rapport til statsministeren innen 10. august 2012. Videre gjennomfører som kjent Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste interne evalueringer av politiets håndtering av angrepene 22. juli. Disse vil foreligge i uke 9 i 2012. Ingen er tjent med at det treffes forhastede konklusjoner på et unyansert eller mangelfullt grunnlag. Mange detaljer og spørsmål omkring angrepene kan likevel vanskelig besvares før kommisjonen har avgitt sin rapport, evalueringene av de involverte instanser er sluttført og etterforskningen er avsluttet og det foreligger en rettskraftig dom.

Regjeringen har i etterkant av angrepene mot regjeringskvartalet gitt en foreløpig redegjørelse om angrepene i Justisdepartementets budsjettproposisjon for 2012. Her ble det vist til de tiltak som var gjennomført før angrepene, og hva som er gjort eller planlegges gjort i etterkant. Justisminister Storberget har også redegjort for angrepene i trontaledebatten 4. oktober 2011. Samme dag ble det redegjort for terrorberedskapen i Norge i den utvidede utenriks- og forsvarskomitéen. I tillegg redegjorde justisminister Storberget bredt om angrepene i Stortinget 10. november. Samtlige innspill som redegjørelsen ble basert på ble i sin helhet offentlig tilgjengelig for å vise mest mulig åpenhet rundt det faktagrunnlaget som departementet på det tidspunktet hadde kunnskap om. Forsvarsministeren redegjorde samme dag også om relevante sider ved forsvarssektorens rolle og ansvar knyttet til samfunnssikkerhet og særlig i forhold til angrepene 22. juli.

I redegjørelsene fra henholdsvis justisministeren og forsvarsministeren 10. november ble det også redegjort for hvilke strakstiltak som er iverksatt etter terroranslagene, og hvilke områder som fortjener politisk oppmerksomhet, debatt og tiltak. I justisministerens redegjørelse ble blant annet forebygging av voldelig ekstremisme, lovmessig tilrettelegging og bruk av adekvate metoder, forventninger til responstid, utfordringer knyttet til kommunikasjon og samhandlingen mellom politi og Forsvar, omtalt som hovedområder som bør være gjenstand for viktige debatter i tiden fremover.

Jeg viser for øvrig til nevnte redegjørelser.