Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:244 (2011-2012)
Innlevert: 11.11.2011
Sendt: 11.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Åshild Bruun-Gundersen (FrP)

Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): Arendal Havn Eydehavn ble etablert i 2008 og aktiviteten betyr mye for regionen. En havn er et knutepunkt for omlasting mellom transportformene, og begrensingene for å få mer gods fra vei og over på sjø i Agder, ligger nå i svært dårlige og lite egnede tilførselsveier til selve havneområdet.
Vil statsråden ta initiativ til en statlig etablering av veiforbindelse mellom E18 og Arendal Havn Eydehavn?

Begrunnelse

Det er tverrpolitisk enighet nasjonalt om at mer av godstransporten skal over fra vei til sjø. For å nå dette målet, er det en forutsetning å sikre gode tilførselsveier til havnene.
Arendal kommune har tatt ansvar lokalt og regionalt, for at denne nasjonale målsettingen skal nås. Ny regionhavn, Arendal Havn Eydehavn, ble etablert i 2008 og aktiviteten har siden oppstart betydd mye for regionen. Begrensingene for å få mer gods fra vei og over på sjø i Agder, ligger nå i svært dårlige og lite egnede tilførselsveier til selve havneområdet. Det å knytte regionhavnen på Eydehavn til ny E-18 trase er sannsynligvis det enkelttiltaket som raskest vil bidra til at overordnede nasjonale mål realiseres på Agder.
Arendal kommune har tatt ansvar for forurensingsoppryddingen i havneområdet, og staten har relativt sett bidratt mindre her enn ved tilsvarende oppryddingsprosjekter andre steder i landet. Ny veitrase utenom Eydehavn sentrum er regulert, områdene er kjøpt opp, men det mangler en endelig finansieringspakke på ca 110mill kr.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I Nasjonal transportplan 2010-2019 definerte regjeringen 31 stamnetthavner, av dem 25 intermodale knutepunktshavner med behov for god landverts tilknytting. Regjeringen gikk inn for at disse havnene skulle gis riksvegtilknytting. Dette ble oppfylt ved gjennomføringen av forvaltningsreformen 1. januar 2010. Arendal havn Eydehavn ble ikke definert som stamnett- havn og fikk derfor ikke riksvegtilknytting. Det er således en fylkeskommunal og kommunal oppgave å utbedre vegen til havnen dersom det er behov for dette.