Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:249 (2011-2012)
Innlevert: 11.11.2011
Sendt: 14.11.2011
Besvart: 24.11.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Vårt Land 09.11.11 gir statsråden inntrykk av at Klimaforliket har forpliktet Norge til å kutte 20 % av våre nasjonale utslipp i Norge (tilsvarende 2/3 av det overordnede målet på 30 %).
Hvor i klimaforliket fremkommer en slik bastant forpliktelse?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Målet om utslippsreduksjoner nasjonalt ble omtalt i klimameldingen fra 2007 og deretter skjerpet i avtalen om klimameldingen (klimaforliket) som ble inngått i januar 2008, mellom alle partier unntatt Fremskrittspartiet, jf. Innst. S. nr. 145. I klimaforliket ble det pekt på at Norges troverdighet som pådriver er avhengig av at vi reduserer egne utslipp, bidrar til utvikling av teknologi og bidrar til å vise at det er mulig å frikoble økonomisk vekst med vekst i klimagassutslippene. Norge må sammen med andre rike land ta en lederrolle i arbeidet med å utvikle et godt, klimavennlig samfunn.

I klimameldingen (St.meld. 34 (2006-2007) ble det slått fast at Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. I Innst. S. nr. 145 (2007–2008) står det:

”Basert på SFTs tiltaksanalyse, de sektorvise klimahandlingsplanene, samt eksisterende virkemiddelbruk, anslo Regjeringen i klimameldingen at det var realistisk å ha et mål om å redusere utslippene i Norge med 13 – 16 mill tonn CO2-ekvivalenter ift. referansebanen slik den ble presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert. Basert på en skjønnsmessig vurdering mener partene at de nye tiltakene gjør det realistisk å anta ytterligere utslippsreduksjoner i Norge. Partene mener derfor at intervallet fra regjeringens klimamelding kan utvides til 15 – 17 mill. tonn CO2-ekvivalenter ift. referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert.”

Dette innebærer i tilfelle at om lag to tredeler av Norges totale utslippsreduksjon tas nasjonalt. Videre er det spesifisert at med ”en eventuell videreføring av Kyotoprotokollens regelverk for skog vil det anslagsvis være mulig å få godskrevet et nettoopptak opp mot tre millioner tonn CO2 i et norsk utslippsregnskap for 2020.”