Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:269 (2011-2012)
Innlevert: 16.11.2011
Sendt: 17.11.2011
Besvart: 28.11.2011 av justisminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvordan de nye arbeidstidsbestemmelsene (ATB) for Politiet har slått ut i økt politikraft, og har avtalen bidratt til flere eller færre stillinger?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Arbeidsmiljøloven setter klare rammer for hvor mye ansatte kan arbeide innenfor en 24 timers periode. Loven oppstiller også et annet vern om de arbeidsfrie periodene enn tidligere, blant annet skal den enkelte arbeidstaker være sikret en arbeidsfri periode på minst 11 timer i hver 24 timers periode.

Særavtalen om arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten ble fremforhandlet i 2009. Avtalen omfatter bl.a. unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregel om hviletid/arbeidsfrie perioder. De fremforhandlede unntakene fra arbeidsmiljølovens hovedregel gir den nødvendige fleksibiliteten i utførelsen av sentrale politigjøremål. Avtalen sikrer at politiet får økt fleksibilitet og flere politiressurser. Avtalen er med på å sikre en god beredskap og et godt tjenestetilbud til publikum.

I dagens ATB er det er innarbeidet 1 time utvidet arbeidstid for alle heltidsstillinger som er underlagt avtalen. Pr i dag omfatter den ekstra timen om lag 9 000 ansatte. Denne ekstra timen er utnyttet forskjellig ut fra hvilken type tjeneste den enkelte sorterer under. Timen er innarbeidet som forlengelse av tjenestesett eller som ekstra tjenestesett. Teoretisk ble dette omtalt som at timen anslagsvis vil gi 230 ekstra årsverk.

Politidirektoratet opplyser at effekten har vært vanskelig å måle, da en ut fra de vanlige måleparametere som saksbehandlingstid og oppklaringsprosent ikke har sett vesentlige endringer etter at timen ble innført. En har over tid sett en liten nedgang i bruk av overtid uten at dette direkte kan tilskrives utvidet arbeidstid. En har samtidig sett en liten økning i antall innbringelser/pågripelser. At alle operative mannskaper i gjennomsnitt har fått utvidet sin ukentlige arbeidstid med en time, har medført økt tilstedeværelse, samt mer tid til å utføre etterforskertjeneste/annen tjeneste. Den ekstra timen bortfaller 01.08.2012.