Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:273 (2011-2012)
Innlevert: 17.11.2011
Sendt: 17.11.2011
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 30.11.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ser statsråden at mangelfull kostnadsberegning i kommunale budsjetter vil kunne gi urettmessig lave tilskudd til private barnehager, og ser statsråden at en omlegging av beregningsgrunnlaget til regnskapsførte kostnader sammen med like regnskapsprinsipper vil gi en mer rettferdig tilskuddsberegning?

Begrunnelse

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) uttrykker dyp bekymring for sine 2295 medlemsbarnehager i landets kommuner etter at finansieringssystemet ble lagt om i 2011. Mange kommuner har redusert budsjettene til barnehagedrift betydelig, noe som også gir reduserte tilskudd til private barnehager. PBL viser til at flere kommuner unnlater å budsjettere med relevante kostnader til egen drift og at dette fortsatt gjøres, selv etter kunnskapsdepartementets utstedelse av ny forskrift i F-05-2011. Ved å innføre lik regnskapsføring for private og kommunale barnehager, sammen med beregning av tilskudd basert på regnskapstall og ikke budsjett, vil disse problemstillingene kunne falle helt bort. PBL bruker mye ressurser på å fotfølge kommuner som reduserer tilskuddene feilaktig etter å ha utelatt relevante driftskostnader og viser blant annet til gjennomslag for sine klager på beregningsgrunnlaget i Sørum, Aurskog-Høland og Kristiansand kommune.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Kommunal- og regionalministeren har bedt kunnskapsministeren om å besvare spørsmålet fra representanten Hagesæter.

Grunnlaget for beregning av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager er i henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager budsjetterte kostnader til ordinær drift av tilsvarende kommunale barnehager. Bruk av budsjett sikrer reell likebehandling mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager, og legger til rette for at kommunene kan utmåle tilskuddet til ikke-kommunale barnehager tidlig på året.

For at tilskuddet til de ikke-kommunale barnehager skal bli korrekt, er det imidlertid en forutsetning at kommunene oppfyller kommunelovens krav til realistisk budsjettering, og sørger for at alle kostnader til ordinær drift av kommunale barnehager tas med i beregningsgrunnlaget. Dessverre har vi etter overgangen til nytt finansieringssystem fått indikasjoner på at noen kommuner ikke har klart å utmåle tilskudd i tråd med forskriftens krav. Departementet har nylig presisert i rundskriv at kommunens beregningsgrunnlag må være detaljert nok til at barnehagen kan vurdere om alle relevante kostnader er tatt med. I tillegg har departementet prioritert opplæring av fylkesmennene slik at de kan veilede kommunene i regelverket. Jeg har tro på at disse tiltakene vil virke positivt, og at situasjonen vil bedre seg når kommunenes får tilpasset seg de nye reglene.

Beregningen av tilskudd til ikke-kommunale barnehager var tidligere basert på regnskapsførte kostnader i kommunale barnehager for året før. Siden regnskapet ikke forelå før på våren året etter regnskapsåret, innebar det at tilskuddsberegningene først ble klare sent på året, noe som skapte uforutsigbarhet for de ikke-kommunale barnehagene. I tillegg var det et problem at endringer i kostnadsnivået i kommunale barnehager først påvirket tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene året etter. Jeg tror derfor ikke det er en bedre løsning å gå tilbake til å basere tilskuddsberegningene på regnskapet for de kommunale barnehagene.

Reglene om kommunal regnskapsføring er basert på andre prinsipper enn de som gjelder for private barnehager. Dersom man skulle endret regnskapsprinsippene for kommunale barnehager, måtte man enten endret kommuneloven slik at kommunene ble pålagt å følge regnskapsloven eller krevd et eget regnskap for den kommunale barnehagedriften basert på regnskapsloven. Det siste alternativet ville betydd at regnskapsføringen for den kommunale barnehagedriften ville fraveket det som gjelder for andre kommunale sektorer. I tillegg ville et krav om egne regnskap for de kommunale barnehagene basert på regnskapsloven, skapt betydelig merarbeid for kommunene. Jeg vil derfor ikke gå inn for dette.