Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:280 (2011-2012)
Innlevert: 18.11.2011
Sendt: 18.11.2011
Besvart: 25.11.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hvem har ansvar for finansieringen av fengselstannhelsetjenesten, og mener statsråden at det er rimelig at fengselstannhelsetjenesten belaster fylkeskommunen økonomisk slik at det går ut over de pasientgrupper fylkeskommunen har lovpålagt ansvar for å sørge for tannhelsetjenester til?

Begrunnelse

Tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune har i en årrekke administrert fengselstannhelsetjenesten på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det er også Helsedirektoratet som gjennom øremerkede tilskudd har finansiert ordningen. Tilbudet er ikke hjemlet i Lov om Tannhelsetjenesten. I Østfold har privatpraktiserende tannleger utført behandlingen med refusjon fra tannhelsetjenesten. Ved etableringen av Halden fengsel fra april 2010 har omfanget økt betraktelig. Fengselet er utstyrt med egen tannklinikk og Tannhelsetjenesten har ansatt et tannhelseteam p. t i 60 % stilling ved klinikken. En forutsetning for denne etableringen har vært at utgiftene fullfinansieres fra staten. Det er nå signalisert fra Helsedepartementet at det forventes noe bidrag fra fylkeskommunen. Dette vil endre forutsetningen. En konsekvens kan være at fengselstannhelsetjenesten legger beslag på økonomiske ressurser som skulle vært brukt til den lovpålagte tannhelsetjenesten til blant annet eldre på institusjon.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse- og omsorgsdepartementet har hovedansvaret for finansiering av tannhelsetjenester til innsatte i fengsler. Over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, kapittel 762 post 61, gis det tilskudd til fylkeskommuner for organisering av tannhelsetjenester til innsatte i fengsel. De øremerkede midlene tildeles av Helsedirektoratet. Det ble i 2010 tildelt om lag 15 mill. kroner til fylkeskommunene til tannhelsetjenester til innsatte fengsler.

Som representanten opplyser i sin begrunnelse for spørsmålet, er tannhelsetjenester til innsatte i fengsler ikke en lovpålagt oppgave for fylkeskommunen. Det fremgår av Rundskriv IK-29/89 fra Helsedirektoratet hvilke utgifter tilskuddet er ment å dekke og hvilke ytelser eller tannhelsetjenester tilskuddet omfatter.

Det er opp til den enkelte fylkeskommune å forvalte midlene slik at de innsatte får den tannhelsehjelpen de skal ha innenfor rammen av det øremerkede tilskuddet. Fylkeskommunen kan benytte eget personell, eller de kan inngå avtale med private tjenesteytere om å gi aktuell tannhelsehjelp. Tannhelsehjelpen gis på tannklinikk i fengselet der slike finnes, eller på tannklinikk/tannlegepraksis utenfor institusjonen. For øvrig vil jeg opplyse at det er fengselsetatens oppgave å etablere tannklinikk i større fengsler. Foruten å etablere tannklinikker ved større soningsenheter, skal fengslene skaffe nødvendige lokaler til undersøkelser. Lokalene skal holdes med vanlig kontorutstyr, og utgifter i forbindelse med renhold, oppvarming, bruk av telefon samt nødvendig vedlikehold skal dekkes av over fengselets budsjett.

Innsatte i fengsel har samme rettigheter som befolkningen for øvrig til stønad fra folketrygden til dekning av utgifter til tannbehandling. Ved behov for omfattende rehabiliterende tannbehandling, som ikke dekkes av fylkeskommunen innenfor det øremerkede tilskuddet, eller av folketrygden, kan innsatte søke om særskilt stønad til tannbehandling fra sosialkontoret i sin hjemkommune.

Representanten anfører i sin begrunnelse at Helsedepartementet har gitt signaler om at det forventes noe bidrag fra fylkeskommunen til disse tjenestene. Slike signaler er ikke gitt av departementet. Jeg har fått opplyst fra Helsedirektoratet at det i direktoratets tildelingsbrev til fylkeskommunene er blitt formulert en tekst som kan forstås slik at fylkeskommunen forventes å skulle bidra med finansiering. I august 2011 ble landets fylkestannleger varslet om at denne formuleringen ikke var korrekt, og dette ble beklaget.

Representanten har i sin begrunnelse nevnt forholdene i Østfold fylkeskommune spesielt. Tilskuddet til Østfold fylkeskommune for finansiering av tannhelsetjenester til innsatte i fengsel har økt fra 680 000 kroner i 2009 til 1,7 mill. kroner i 2011. I perioden 2006 til 2010 var det en økning på til sammen 57,6 prosent i antall fengselsinnsatte som ble undersøkt og behandlet av tannhelsetjenesten i Østfold. Ifølge statistikk fra SSB over personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, var det i samme periode en økning på bortimot 50 prosent av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon som ble undersøkt og gitt nødvendig tannbehandling av Østfold fylkeskommune. For gruppen mottakere av hjemmesykepleie var det en tilsvarende økning på om lag 27 prosent.

I løpet av de siste årene har det skjedd endringer i omfang av soningsenheter og i den geografiske fordelingen av disse. I forslag til statsbudsjett for 2012 er det derfor varslet at Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere behovet for endringer av fordelingsmodellen for tilskuddet til kommuner og til fylkeskommuner.