Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:304 (2011-2012)
Innlevert: 22.11.2011
Sendt: 23.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Når vil statsråden initiere nødvendige endringer som sikrer norske soldater mulighet til å dele informasjon med allierte og på den måten rette opp i den vanskelige situasjonen styrkene i Afghanistan nå tydeligvis opplever?

Begrunnelse

Ifølge generalmajor Roar Sundseth gjør dagens sikkerhetslov det vanskelig eller umulig å dele nok informasjon med de nasjonene vi samarbeider med. Han er referert av NRK 21. november d.å.
Det fremkommer videre at de strenge sikkerhetshensynene fører til at norske soldater i krigssituasjoner ikke kan dele livsviktig informasjon om hvor de eller fienden befinner seg, planer og andre stridsmeldinger med ulike nasjoner som de samarbeider med.
Generalmajoren sier bl.a. at mangelen på informasjon i ytterste konsekvens kan føre til at liv går tapt.
Dette fremstår som en situasjon hvor gode intensjoner i praksis skaper store utfordringer for de som skal praktisere lov- og regelverk.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg vil innledningsvis påpeke at våre styrkers sikkerhet har den aller høyeste prioritet ved norsk deltakelse i internasjonale operasjoner.

Samtidig er det svært viktig at det opprettholdes en tilfredsstillende informasjonssikkerhet, også ved gjennomføring av internasjonale operasjoner, slik at informasjon som kan skade Norges eller våre alliertes sikkerhet ikke blir kompromittert eller på annen måte havner på avveie. Ved deltakelse i internasjonale operasjoner må våre styrker, i tillegg til nasjonalt regelverk, forholde seg til relevant regelverk som er gjeldende for den enkelte operasjon, herunder NATOs sikkerhetsregelverk. På dette området har vi således ikke full nasjonal handlefrihet.

Informasjonsutveksling mellom nasjoner og enheter i ISAF i Afghanistan, er avgjørende for å sikre et mest mulig likt situasjonsbilde som basis for å ta beslutninger. Dette handler i siste instans om sikkerheten for egne soldater og sivile i operasjonsområdet. For å bedre denne situasjonen har man etablert et eget misjonsspesifikt kommando- og kontrollnettverk, Afghan Mission Network (AMN), som i stort løser denne utfordringen for operasjonsområdet Afghanistan. Med nasjonale informasjonssystemer har Forsvaret funnet en løsning for å utveksle informasjon med f.eks. Latvia, som er vår nærmeste allierte i Faryab provins, innenfor rammen av lovverket.

I fremtidige operasjonsområder hvor det norske Forsvaret opererer er det rimelig å anta at lignende utfordringer vil være gjeldende. Forsvarsdepartementet vil påse at Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet går i dialog og finner gode løsninger innenfor rammene av dagens nasjonale sikkerhetsregelverk.

I tillegg pågår det nå et viktig arbeid med evaluering av sikkerhetsloven. Forsvars-departementet har nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe med deltakelse fra en rekke berørte departementer, hvor både Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er representert. Dette arbeidet vil naturligvis også evaluere hvorvidt dagens sikkerhetslov har en tilfredsstillende utforming hva gjelder våre styrkers deltakelse i internasjonale operasjoner.