Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:306 (2011-2012)
Innlevert: 22.11.2011
Sendt: 23.11.2011
Besvart: 02.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Europarådet har anbefalt en rekke forslag og tiltak for å forebygge negative konsekvenser av mobil stråling.
Hvordan blir disse forslagene og tiltakene fulgt opp i Norge?

Begrunnelse

Jeg tillater meg å gjenta spørsmål 201 fra Kristelig Folkeparti som ble stilt i forbindelse med budsjettbehandlingen 2012, der helse- og omsorgsdepartementet i svar av 28. oktober 2011 gir uttrykk for at departementet kun er kjent med et resolusjonsforslag til Europarådet ført i pennen av Jean Huss fra Luxembourg. Videre peker departementet på at det ikke er kjent med hvilket faglig grunnlag dette bygger på, og at det ikke er i henhold til anbefalinger gitt av ICNIRP, WHO eller EUs vitenskapelige komité på dette fagfeltet, Scientific Committee on Emerging an Newly Identified Health Risk (SCENIHR). Til slutt svarer departementet at de vil vente med å vurdere nasjonale konsekvenser av en eventuell resolusjon fra Europarådet til ekspertgruppen under ledelse av Norsk folkehelseinstitutt har lagt frem sin rapport.
Jeg vil vise til Resolusjon 1815 (2011) som ble utgitt av Europarådet 27. mai 2011, der Europarådet anbefaler medlemslandene å iverksette en rekke tiltak, som, etter det jeg erfarer, er i henhold til anbefalinger gitt av ICNIRP, WHO og SCENIHR. Mange av tiltakene er særlig rettet mot begrensning av barns eksponering for mobil stråling.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ifølge strålevernforskriften § 34 skal Statens strålevern følge anbefalingene til International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) vedrørende eksponering for elektromagnetiske felt. I tillegg skal all eksponering holdes så lav som praktisk mulig.

Jeg er kjent med at Europarådet har fremmet en resolusjon om elektromagnetiske felt og helse. Statens strålevern viser til at forslaget ikke er i henhold til anbefalinger gitt av ICNIRP og WHO, og at påstandene i forslaget strider mot kunnskapsoppdateringen som er gitt av EUs vitenskapelige komité på dette fagfeltet, Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks.

Jeg vil vise til at ekspertgruppen under ledelse av Nasjonalt folkehelseinstitutt er i sluttfasen av sitt arbeid. Gruppen er nedsatt for å utrede mulige helseskader ved eksponering for radiofrekvente felt fra kilder som mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nettverk, se på forvaltningspraksis i Norge og andre land vi kan sammenlikne oss med, vurdere risiko til nåværende eksponering i Norge og se på regelverk. Ekspertgruppens utredninger og funn skal innen kort tid legges fram i en rapport, og basert på dette vil jeg vurdere videre oppfølging, herunder evt. nasjonale konsekvenser av resolusjonen fra Europarådet.